Dopis ministryni práce a sociálních věcí
Datum: 18. 12. 2015

18.12.2015 | Autor: Za sklem o.s., Marta Pečeňová

 

Vážená paní ministryně,
vážené dámy,vážení pánové,

na zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany dne 4.12.2015 zaznělo z úst paní náměstkyně Merhautové, že děti s PAS nejvíce profitují ze sociálního systému. Zásadně s tímto tvrzením nesouhlasím. Zvyšující se počet přiznaných příspěvků je důsledkem narůstajícího počtu dětí,což je fakt, který MPSV stále neakceptuje a ne důsledek liberálnějšího přístupu ministerstva k posuzování.Navíc data se kterými MPSV pracuje nejsou zcela relevantní. Když jsem ředitele Gajdoštíka žádala o statistická data,bylo mi odpovězeno cituji – „Dovolte, abych Vám, sdělil, že odbor posudkové služby sleduje u řízení probíhajících u PK MPSV obecné statistické charakteristiky, které využívá zejména pro hodnocení kritických parametrů, tj. celkového vytížení, rovnoměrného rozdělení, míru změnovosti atd. Sleduje tedy počty došlých žádostí a vypracovaných posudků ve struktuře časové a předmětné.Pro druhoinstanční řízení jsou údaje týkající se rozlišování dle diagnóz či jednotlivých stupňů nerelevantní, neboť sledovaný vzorek není dostatečně validní – závisí na lidském faktoru (subjektivní rozhodnutí, zda se posuzovaný odvolá proti rozhodnutí prvoinstančního orgánu či ne), takže tyto charakteristiky odbor posudkové služby nesleduje.“
Ze strany MPSV je nám neustále podsouváno,jak se zlepšuje povědomí o problematice autismu, že lékaři posudkové služby a pracovníci MPSV jsou k problematice školeni. Jak je tedy potom možné,že dochází k tak závažným pochybením. Je s podivem,že pokud už někdo na ministerstvu začal problematiku PAS řešit, dnes již na MPSV nepracuje. A musím se již ptát,zda je to náhoda nebo záměr? V prvopočátku jsem začala spolupracovat s Mudr. Čevelou, předávala jednotlivé kazuistiky a nutno podotknout,že většina z nich byla přeposouzena k prospěchu žadatele na základě nerespektování odborných zpráv ze strany LPK. Pak dokonce Mudr.Čevela vydal první článek,jak velmi je těžké pojmout problematiku PAS. Dnes na MPSV již nepracuje. Po semináři v poslanecké sněmovně k problematice autismu, sestavil dnes již bohužel bývalý ředitel Mudr. Kaplan tým k řešení problematiky PAS, aby byly získány výstupy jakým způsobem funguje posuzování osob s PAS. Kupodivu opět byla shledána pochybení na straně posudkových lékařů z důvodu nerespektování odborných zpráv (netýkalo se příspěvku na motorové vozidlo, tady je jasná nutnost změny zákona) a Mudr. Kaplan tuto problematiku aktivně řešil. Byl to snad důvod proč byl jeho tým rozpuštěn? Aby se udrželo zdání jak posudková praxe skvěle funguje? Řediteli Bosákovi jsem poslala dva případy, bylo mi odpovězeno,že vše proběhlo správně, evidentně nikdo blíže nezkoumal neboť na základě vyjádření MZ, byly některé zprávy v jednom z případů uznány jako nezpůsobilé, přesto z nich bylo vycházeno. Další případy nemělo smysl posílat, situace je nyní taková, že sporné případy nikdo neřeší.


Vážená paní ministryně,dovolím si Vás tedy uvést do reality,jak děti s PAS „profitují“ ze sociálního systému.

Dominik – 8 let – Aspergerův syndrom, několik let se táhlo posuzování, přeposuzování příspěvku na péči, průkazu OZP, příspěvku na motorové vozidlo (nebyl přiznán) ve všech odborných zprávách je psána neschopnost dopravy hromadnými prostředky. Vinou dlouhých lhůt na posuzování, neschopnosti sociálních pracovnic na OSPOD (dejte dítě do ústavu) a hmotné nouzi se zhoršila finanční situace matky natolik,že proběhla exekuční řízení. V současné době je na tom maminka tak,že chodí sbírat borové šišky,aby měla čím topit. Dominik by za jiných okolností měl možnost na běžný život,ovšem nyní je ve speciální škole a na plenách. Maminka je v důsledku psychického vyčerpání pacientkou onkologické kliniky, kdy chemoterapie mají bohužel vedlejší účinky, na podpůrnou léčbu jí nezbývají finance. Tento případ řeším od roku 2011, zde došlo k naprostému selhání celého sociálního systému. Více informací v příloze.


Anička – 15 let- Dětský autismus – dva roky neúspěšně řeší příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Denně chodí pěšky 18 km tam i zpět do školy, bez možnosti návštěv lékaře, či volnočasových aktivit. Více informací v příloze.


David – 8 let – Aspergerův syndrom – tři roky se řeší průkaz OZP a PNP, ve všech lékařských odborných zprávách se jasně hovoří, že David potřebuje stálou péči a pomoc ve všech základních životních úkonech. Mudr. Zvoníková na našem jednání na Úřadu vlády řekla,že pokud posudkový lékař nerespektuje odborné zprávy, nemá na svém místě co dělat. Vyjímečně s ní naprosto souhlasím a toto je přesně ten případ. Celá situace má fatální dopad na celou rodinu jak po psychické, tak finanční stránce.


Vaneska – 8 let – Atypický autismus+ADHD – opět nerespektování lékařských odborných zpráv ze kterých jasně vyplývá potřeba stálé péče a pomoc při všech základních životních úkonech. Několik let se táhne posuzování, nebyl přiznán ani I. stupeň PNP, maminka sama je neslyšící a je pro ni velmi těžké obhájit nutnost péče o dceru.


Jana -13 let-diagnoza Aspergerův syndrom – problémové chování nastalo nástupem do školy a narozením sourozence. Podotýkám,že s rodinou ani školou v rámci diagnozy nikdo nepracoval. Jana byla pro problémové chování několikrát hospitalizována na psychiatrické klinice v Opařanech (zde také proběhla diagnostika). Mluvila jsem s ošetřující lékařkou Jany a vyplývá to i z lékařských zpráv, pokud má Jana nastaven pevný režim,nastaveno pro ni bezpečné prostředí, nedochází k problémovému chování. Vzhledem k tomu, že je Jana adoptivním dítětem,vložila se do případu sociálně právní ochrana dětí, bohužel ne ve prospěch dítěte. Soud vydal žádost o znalecký posudek, Jana byla převezena do zařízení, které je jí zcela cizí,následně došlo k afektu a byla umístěna na samotku. Po několikadenním pobytu na samotce, byla navštívena soudními znalci, kterým stačily pouhé 3 hodiny k potvrzení schizofrenie (je nejvíce zaměňována s autismem), Aspergerovým syndromem se nikdo nezabýval a odmítla se jím zabývat i soudkyně,která na základě znaleckého posudku naznala, že je Jana nebezpečná sobě i okolí a rozhodla o umístění Jany do zařízení v Ostravě pro mladistvé delikventy, bez možnosti vycházek a kontaktu s rodinou. Podotýkám, že Jana nic nespáchala ani nebyla obviněna z žádného trestného činu, přesto je umístěna mezi prostitutky a narkomanky. Po týdnu pobytu byla v tomto zařízení sexuálně zneužita.


Vladimír 18 let – autismus– Zde byly vyhotoveny tři znalecké posudky, zpráva Veřejného ochránce práv – všechny doporučují kontakt s pěstouny, přesto tak nebylo učiněno. Zde je úloha OSPOD naprosto tristní a proti zájmu dítěte. Případ se táhne již tři roky. Nevěřila jsem vlastním očím, když jsem ve zprávách četla, že podnět k odebrání dítěte z rodiny byl na základě toho, že dítě nemá doma k dispozici počítač a mohlo by být tedy sociálně ohroženo a vyloučeno z kontaktu s vrstevníky. Popis v příloze.


Vaneska 5 let – podezření na zneužití otcem, odborné lékařské zprávy nedoporučují, aby byla o samotě s otcem, kontakt je velmi narušen. Ovšem na doporučení pracovnice OSPOD, podotýkám, že nikdy nebyla na šetření v bytě matky, tedy nezná situaci, byla Vaneska svěřena do péče otci.


Richard – 15 let- Aspergerův syndrom – ze školy převezen do psychiatrické léčebny, s rodinou není pracováno v rámci diagnozy, služby jsou nedostupné. Zde jako jeden z mála lze pochválit OSPOD Praha 8, znalost problematiky PAS, upřednostněn zájem dětí i přes nátlak školy a policie k odebrání dětí z rodiny.

Reportáž o Richardovi ve Střepinách na NOVĚ:

Marta


Další případ – dvě děti v pěstounské péči, neskutečný teror ze strany pracovnice OSPOD a především neznalost problematiky PAS, běží řízení o odebrání dětí z rodiny, přestože dva znalecké posudky hovoří naprosto jasně ve prospěch matky. Další případ desetiletý chlapec s Aspergerovým syndromem, vinou diagnozy a chybějících služeb rodina v naprostém rozkladu, maminka je natolik psychicky vyčerpaná, že momentálně péči o syna nezvládá, přesto se jej odmítla vzdát a dát ho do dětského domova. Nyní je chlapec dočasně umístěn v psychiatrické léčebně,protože není vhodné zařízení kam jej dát.


Další případ – maminka převezena do nemocnice s embolií plic, aby mohlo být o její dítě postaráno musela se vzdát rodičovských práv, následně přišla o veškeré dávky a klesla pod hranici životního minima. Tento případ jsem předávala před půlrokem, bez reakce řešení MPSV. Takto bych mohla pokračovat donekonečna.

Všechny případy mají jedno společné neinformovanost a nepochopení problematiky PAS. Dlouhodobě upozorňujeme na kritickou situaci na sociálně právní ochraně dětí,hmotné nouzi a zcela chybějícím řešení při krizových situacích. Pomoc v hmotné nouzi je výsměchem rodinám s dětmi s PAS.

Jak Listina základních práv a svobod (článek 32 odst. 1 věta první), tak i Úmluva o právech dítěte zaručuje zvláštní ochranu, zejména v oblasti nejlepšího zájmu dítěte (článek 4), oddělení dítěte od rodiny (článek 9), práva na soukromý a rodinný život (článek 17), práva nebýt vystavován tělesnému a duševnímu násilí, urážení a zneužívání (článek 19), práva na zvláštní ochranu (článek 20), speciální ochrany dětí s postižením (článek 23), práva na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdraví (článek 24). Děti by měly být též chráněny ustanoveními Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, zejména co se týče zákazu diskriminace lidí se zdravotním postižením (článek 5), zvláštní ochrany dětí se zdravotním postižením (článek 7), rovnosti před zákonem (článek 12), přístupu ke spravedlnosti (článek 13), ochrany osobní svobody (článek 14), ochrany osobní integrity (článek 17), práva na nezávislý způsob života (článek 19) a práva na zdraví (článek 25).
Bohužel se tak neděje a každý případ sám o sobě je na diskriminační žalobu.
Kdyby ze strany MPSV zaznělo,že o každého bezdomovce, narkomana a alkoholika je v naší zemi postaráno lépe než o rodiny s dětmi s PAS, pak by mi nezbývalo než s ministerstvem bezvýhradně souhlasit, toto však nezaznělo,naopak je to prezentováno zcela opačně, což není pravdou.
Paní ministryně, žádám Vás o nápravu tohoto tristního stavu.

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Marta Pečeňová
předsedkyně sdružení Za sklem o. s.
koordinátorka platformy Naděje pro Autismus

za sklem_logo

 

Ke stažení:

Listina základnich práva a svobod

 

Úmluva o právech dítěte

 

Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením_česko_anglická

 

Vložila: Sara S., 18. prosince 2015
Zdroj: FB_Za sklem

Další články

Jak vzniká úzkostlivý rodič?

Jak vzniká úzkostlivý rodič?

Chránit své dítě je pro každého rodiče přirozené. Co když se ale potřeba ochrany zvrtne a stane se z nás úzkostlivý rodič, který neumí dát dítěti přiměřenou svobodu a okrádá jej o možnost čelit přirozenému nebezpečí života a tím si pěstovat odvahu a zdravé sebevědomí?...