Školský ombudsman

PaedDr. Ladislav Hrzal

hrzal

Školský ombudsman se ve školním roce 2016-2017 zabývá především šikanou a tématem bezpečného klimatu na školách, působí jako mediátor tam, kde přestaly fungovat běžné vztahy.

Školský ombudsman provádí pravidelné návštěvy škol, které jsou příkladem ve vytváření bezpečného klima nebo naopak, kde mohou být porušována základní práva.

Školský ombudsman působí preventivně, je mediátorem případných sporů.

Hlavním tématem školského ombudsmana ve školním roce 2016-2017 je šikana a bezpečné klima na školách.

Kontakty:

e-mail: ombudsman@msmt.cz

Pro rychlejší řešení prosím uveďte
–       popis záležitosti, s níž se na Školského ombudsmana obracíte
–       způsob, jak jste se již pokoušeli svou záležitost řešit, případně jak byla řešena
–       celé jméno a telefonní číslo, na kterém jste k zastižení

Telefon: +420 234 811 626

Poštovní adresa:

Školský ombudsman
MŠMT
Karmelitská 529/2
118 12 Praha 1

Osobní návštěva:
Po telefonické nebo písemné domluvě.


JAK PODAT STÍŽNOST

Co řeší a neřeší školský ombudsman

Školský ombudsman řeší konkrétní stížnosti.

 • Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím vedení školy nebo zřizovatele
 • Pokud vedení školy nebo zřizovatel nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.
 • Pokud se domníváte, že se vedení školy nebo zřizovatel k vám chová arogantně či nevhodně.
 • Pokud vztahy ve škole vykazuji znaky šikany, mobbingu nebo bossingu a nejsou řešeny

Školský ombudsman neřeší

–       neodpovídá na dotazy. S dotazy se obracejte na věcně příslušné útvary MŠMT.

–       všeobecné nebo anonymní stížnosti.

 

Jak podat stížnost

–       vyplněním formuláře (odkaz). Je to nejrychlejší způsob podání stížnosti.

–       mailem na ombudsman@msmt.cz. Pro rychlejší řešení prosím uveďte

popis záležitosti, s níž se na Školského ombudsmana obracíte

způsob, jak jste se již pokoušeli svou záležitost řešit, případně jak byla vyřešena

čeho chcete podáním stížnosti dosáhnout

celé jméno a telefonní číslo, na kterém jste k zastižení

–       poštou na adresu

Školský ombudsman

MŠMT

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

–       osobním doručením do podatelny MŠMT, Školský ombudsman, Karmelitská 8, 118 12 Praha 1

Nepodávejte stížnost telefonicky!

Neposílejte stížnost na více mailových adres MŠMT. Neurychlí to její vyřízení!


POSLÁNÍ ŠKOLSKÉHO OMBUDSMANA

 • Činnost ombudsmana nepatří mezi základní činnosti ministerstva ve smyslu § 74 odst. 1 zákoníku práce.
 • Ve své činnosti se zaměřuje na mediaci a řešení nejrůznějších podnětů či sporů, které se dotýkají zejména sociálně-patologických jevů a explicitně šikany, ale také např. vzájemných vztahů všech aktérů výchovy a vzdělávání ve školách, školských zařízeních, spolupráce pedagogů s vedením školy či školského zařízení, se zástupci žáků a školskou radou, spolupráce se zřizovateli.
 • Svou činnost v maximální možné míře vykonává přímo ve školách a školských zařízeních.
 • Pořádá besedy na výše uvedená témata a zobecňuje příklady dobré praxe ze škol.
 • Pravidelně se účastní jednání Meziresortní pracovní skupiny k primární prevenci.
 • Vede Pracovní skupinu krajských školských koordinátorů prevence a Pracovní tým MŠMT k problematice šikany.
 • Zpracovává zprávu o činnosti školského ombudsmana za uplynulé čtvrtletí.