STRUČNÉ ANOTACE PUBLIKACÍ

Název: ASISTENT PEDAGOGA – PRAKTICKÝ RÁDCE

Autor: PhDr. Martin Staněk, Mgr. Bc. Martina Kneslová, Mgr. Jana Okrouhlá, Mgr. Lenka Bauerová Fialová, Mgr. et Mgr. Šárka Smitková 

Stručně o knize: 

Publikace – Asistent pedagoga – praktický rádce patří do každé knihovny AP. Na 154 stránkách je podrobně rozepsáno a uceleno vše potřebné pro práci se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Kniha je doplněna o praktické rady a tipy. 

 

 

Název: Autismus a hra

Autor:  Jannik Beyer

Stručně o knize: 

Příprava herních aktivit pro děti s autismem.

 

 

Název: Dítě s autismem a emoce – program pro práci s dětmi

Autor: Tonny Attwood a kol.

Stručně o knize:

Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, které mají obtíže se zvládáním svých nálad, pomohou zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Autoři v knize vycházejí z kognitivně behaviorální terapie. Program, který vytvořili, je určen zejména dětem předškolního a mladšího školního věku. Jeho součástí je emoční vzdělávání, kognitivní restrukturalizace, nácvik sociálních strategií a nástroje pro zvládání reálných situací.

Název : ABA pro děti s autismem

Autor: Elle Olivia Johnson

Rok vydání: 2020

Stručně o knize: 

Co je to aplikovaná behaviorální analýza (ABA)? A jak může pomoci mému dítěti? Tento průvodce odpovídá na mnoho otázek, které si rodiče dětí s autismem o ABA kladou. ABA je efektivní intervence pro děti s autismem a dalšími poruchami vývoje. Mnozí rodiče ale nemají dostatek informací o tom, jak tato terapie probíhá a co obnáší. Kniha jim formou otázek a odpovědí objasní, co mohou od ABA očekávat. Knihu uvítají i začínající terapeuti ABA.

 

Název: Cvičení a terapie pro děti s autismem

Autor: Eva Vingrálková

Rok vydání: 2016

Stručně o knize: 

V knize najdete stručné vysvětlení poruchy smyslového zpracování, rozdělení poruch, jak souvisí s vývojem a učením dítěte, jednoduchý popis jednotlivých smyslových systémů, charakteristiku jejich dysfunkce a náměty terapeutických aktivit a cvičení. Všechny uvedené aktivity jsou bezpečné, pokud se dodržují v knize uvedená doporučení a pravidla. Pro výběr vhodných cvičení a aktivit je třeba brát vždy v úvahu věk dítěte, rozsah jeho potíží, momentální fyzický a emocionální stav dítěte. Pokud si rodiče přece jen nebudou jistí nebo budou mít další dotazy, doporučuje autorka konzultaci s terapeutem.

Název: ADHD krok za krokem/ Vše, co potřebujete vědět o ADHD.
Autor: PhDr. Jitka Kendíková

Stručně o knize:

Publikace přináší komplexně zpracovanou problematiku ADHD. Přestavuje základní vymezení této poruchy, možnosti podpůrných a organizačních opatření či jejich financování, včetně ukázek dokumentů souvisejících se začleněním dětí s ADHD do vzdělávacího procesu. Zpracovává praktické otázky počínaje problematikou školní zralosti dětí s ADHD a jejich nástupem ke školní docházce, přes specifika jejich hodnocení až po otázky související s absolvováním přijímacího řízení na střední školy.“…

Název: Autismus – Průvodce + Pracovní kniha 1 + Pracovní kniha 2

Stručně o knize:

„Manuál a rádce při realizaci inkluzivního vzdělávání pro pedagogy v mateřských a základních školách, pro terapeuty a rodiče dětí s autismem.
Toto komplexní zpracování problematiky autismu a propojení spolupráce učitele, rodiny a terapeuta je na našem knižním trhu ojedinělým počinem.
Publikace je rozdělena do tří knih. V teoretické části Průvodce jsou shrnuty dosavadní znalosti o poruchách autistického spektra a osvětleny metodologické principy, které tvoří základ edukační intervence, a také různé aspekty dětí s autismem.
Navazující Pracovní knihy 1 a 2 nabízejí bohatou škálu praktických materiálů rozdělených do oblastí potřebné intervence.
Samotný autismus vysvětluje publikace dopodrobna a zdařile s využitím mnoha konkrétních příkladů, navíc poskytuje úplný návod k tomu, jak v zapojení dítěte s autismem do běžného vzdělávacího procesu postupovat. Kniha je určena především pedagogům, nicméně bude neocenitelným zdrojem materiálů i pro psychiatry, psychology či speciální pedagogy, stejně jako pro samotné rodiče autistických dětí, kteří se často stávají v přístupu ke svému dítěti odborníky nejkompetentnějšími. „

Název: Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením

Autor: Klára Pragerová, Jana Sirotková

Stručně o knize:

V České republice zcela první ucelená publikace popisující sociální a kynologické aspekty výcviku asistenčního psa pro dítě se zdravotním postižením. Autorky v textu již zohledňují i připravovanou legislativu týkající se této oblasti.

Publikace poskytuje komplexní pohled na získání asistenčního psa pro dítě s různým zdravotním postižením a příchod tohoto psa do rodiny. Provede čtenáře celým procesem vzájemného poznávání dítěte a asistenčního psa a předáním psa do rodiny. Tento proces zahrnuje hledisko dítěte, jeho rodinných příslušníků i samotného psa a pracovníků výcvikové organizace. Zároveň nahlíží do budoucnosti, jak se dítě s různým postižením může po boku asistenčního psa rozvíjet v různých oblastech svého života.

Publikace čtenářům představí veškeré sociální a kynologické situace, se kterými se dítě a jeho rodina setká od doby požádání o psa až po jeho formální předání do rodiny. Doplňují ji příklady reálné komunikace mezi rodinou a výcvikovou organizací, postřehy rodičů, popisy canisterapie, ukázky dokumentů organizace aj.

Titul je určen jak rodinám, které se rozhodují pro asistenčního psa pro své dítě, nebo takového psa již mají, tak odborníkům, kteří v dané oblasti pracují (např. sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogům, terapeutům, lékařům, kynologům). Dále studentům příslušných oborů i dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

 

Název: Aspergerův syndrom: Život pod společenským tlakem

Autor: Jaroslav Hořejší, Iveta Radkovová

Stručně o knize:

Navenek vypadají stejně jako všichni ostatní, ale jejich nitro skličuje neschopnost porozumět okolnímu, pro ně komplikovanému a nevyzpytatelnému světu plnému nepředvídatelných emocí, reakcí a potřeb ostatních lidí.

Diagnóza Aspergerova syndromu je v současnosti diagnostikována patnácti dětem z tisíce, mezi nimi výrazně převládají chlapci. Porucha přetrvává do dospělosti a způsobuje svým nositelům velké obtíže v začlenění do společnosti, v rodinných, pracovních i přátelských vztazích.

Text Ivety Radkovové je v mnohém zásadní a originální. Na rozdíl od suchopárných příruček a učebnic totiž přináší českému čtenáři unikátní a velice otevřenou zpověď o tom, jak se člověk s Aspergerovým syndromem skutečně cítí a co prožívá, jakým úskalím je nucen každodenně čelit a co by mohlo jeho život ulehčit.

Spoluautor knihy Jaroslav Hořejší není jen trpělivým tazatelem. Do knihy přispěl i rozsáhlou studií o příčinách a projevech Aspergerova syndromu, ale především až skandálním textem odhalujícím život Hanse Aspergera a jeho velice pravděpodobnou službu nacismu.

Název: Domek plný úkolů/ Pracovní listy pro předškoláky, čerstvé školáky a hlavně pro radost

Autor: Markalousová, Kateřina

Stručně o knize:

Pracovní listy jsou sestaveny z patnácti krátkých příběhů, které se odehrávají kolem jednoho zdánlivě obyčejného domu. Příběhy popisují život zajímavých nájemníků, kteří v něm žijí. Ke každému příběhu jsou připojeny tři pracovní listy s úkoly. Ty je hravou formou ještě doplňují a čtenáři si děj mohou prožít i jiným způsobem. Úkoly -– pracovní listy k příběhům jsou pestré, jejich společným jmenovatelem je procvičování grafomotoriky, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, orientace na ploše, rozvíjení slovní zásoby i dětské fantazie.

Název: Logopedické hádanky 2

Autor: Eichlerová, Ilona; Havlíčková, Jana

Stručně o knize:

Logopedické hádanky ve formě veršů, v nichž musejí děti samy přijít na správný rým, se staly v rodinách, ve školkách, školách i na logopedických pracovištích velmi oblíbenými, a proto autorky vytvořily jejich pokračování. Kniha Logopedické hádanky 2 opět hravou formou pomáhá v upevňování výslovnosti českých hlásek (procvičují se zde všechny nejčastěji trénované souhlásky) a zároveň rozvíjí u dětí smysl pro rým, rytmus a jazykový cit. Odpovědi v podobě rýmu mohou děti zkusit nejprve uhádnout a poté zkontrolovat, zda je ke správnému obrázku dovede i cestička bludištěm. Tento úkol, při němž si procvičí vizuomotorickou koordinaci, dodává knize nový rozměr.

Název: Lucidní snění/ Naučte se vědomě snít

Autor: LaBerge, Stephen

Stručně o knize:

Sny nás nemusejí jen bavit, děsit či jako bezvládné bytosti vést do míst, kde nad sebou nemáme kontrolu. Využít jejich hlubší potenciál pro osobní růst, vyšší sebevědomí a snazší řešení tvůrčích problémů nám pomůže lucidní snění. Stephen LaBerge se bdělým (lucidním) sněním zabývá a shrnuje deset let výzkumů v Centru pro výzkum spánku na Stanfordově univerzitě. Dokazuje, že vědomé a svobodné jednání ve snu je skutečně možné. Mnoho psychologů dnes vyzdvihuje vědu lucidního snění jako nejvýznamnější pokrok ve výzkumu snů od dob Sigmunda Freuda, jenž považoval sen za „královskou cestu do nevědomé mysli“. Kniha nabízí nejen inspiraci, ale i rady a techniky, jak se stát lucidním snícím a jak tento stav prakticky využít.

Název: Komunikace v pomáhajících profesích

Autor: Dlabal, Martin

Stručně o knize: 

Kniha vás směřovat bude k vedení rozhovoru, který je z pohledu druhého účastníka příjemný. Postupně si projdete rozhovorem krok za krokem a seznámíte se s komunikačními dovednostmi, které vám usnadní porozumět druhému a nabídnout mu vaše sdělení přijatelným způsobem. V první části kniha nabízí možnosti, jak zahájit rozhovor a nezkazit ho dříve, než začne. V druhé části se zaměřuje na takové reakce na sdělení druhého, aby mohl své téma dokončit podle svých představ. V závěru se seznámíte s postupy, jak sdělovat informace, názory a rady, aby byly pro druhého přijatelné. Kniha je určená především pro odborníky v pomáhajících profesích.

Název: Léčba smyslem (Základy a aplikace logoterapie)

Autor: Frankl, Viktor E.

Stručně o knize:

Frankl v sérii přednášek z roku 1966 zdůrazňuje systematickou povahu logoterapie, která předpokládá svobodu vůle, vůli ke smyslu a smysl života. Zaměřuje se na konkrétní logoterapeutické techniky a také na aplikační oblasti logoterapie, jež léčí různé typy neuróz. Logoterapie vykládá i v kontextu jiných psychoterapeutických škol nebo ve vztahu k teologii.
Viktor E. Frankl (1905–1997) byl profesorem neurologie a psychiatrie na Vídeňské univerzitě a profesorem logoterapie na United States International University v Kalifornii a dalších amerických univerzitách. Je tvůrcem tzv. logoterapie a existenciální analýzy jakožto „třetího vídeňského směru psychoterapie“, který se zaměřuje na hledání smyslu v lidském životě. Ve svých knihách Frankl mj. využil své zkušenosti vězně nacistických koncentračních táborů. V Portále vyšly jeho knihy Utrpení z nesmyslnosti života a Teorie a terapie neuróz.

 

Název: Mé dítě má autismus
Autor: Dundon, Raelene

Stručně o knize:

Vysvětlovat svému dítěti, že má autismus, může být hodně složité. Má to vůbec vědět? Jak mu to nejlépe vysvětlit? Mám to říci i dalším lidem? Raelene Dundon má osobní i profesní zkušenost s dětmi s autismem a ve své knize nabízí velmi praktické tipy, jak s dítětem i s ostatními mluvit o jeho diagnóze. Vyvrací různé mýty, které se s autismem spojují, dává užitečné rady a dělí se také o svůj příběh matky dvou dětí s PAS.
Raelene Dundon má dvě děti s poruchou autistického spektra a je psycholožka specializující se na dětský autismus.

Název: Meditace zaměřená na řešení

Autor: Žákovský, Daniel; Zatloukal, Leoš

Stručně o knize:

Kniha se zabývá meditačními postupy propojenými s terapií zaměřenou na řešení. Je psána jako praktická příručka pro pomoc lidem, kteří procházejí náročnou změnou nebo obtížnou životní situací. Specifikem přístupu zaměřeného na řešení je to, že se člověk nemusí nořit do analýzy problému, nýbrž stačí, když aktivuje potřebné zdroje k řešení situace. Publikace klade důraz na čtyři principy: přítomnost, přijetí, zdroje a růst. Kromě technik a jejich vysvětlení obsahuje i různé příběhy, zamyšlení a reálné příběhy lidí, s nimiž se autoři setkali nebo pracovali. Kniha nabízí také podněty pro lidi, kteří trpí stresem, smutkem a depresí, úzkostmi, posttraumatickými obtížemi, bolestí, závislostmi nebo environmentálním žalem, a jsou zde uvedeny i postupy pro práci s dětmi a návod, jak podporovat druhé skrze všímavý rozhovor.

Název: Mentální postižení

Autor: Milan Valenta a kol.

Stručně o knize: 

Text vychází ze současných legislativních norem a ze tří základních stratifikačních systémů, které se postupně implementují v oblasti zdravotnictví (MKF – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), v oblasti sociálních služeb (SIS – Škála stanovení míry podpory) a ve (speciálním) školství a poradenství (Katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb a Katalogy podpůrných opatření). Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka s mentálním postižením a o speciálněpedagogické podpoře pro žáky s mentálním postižením, což je nový fenomén v péči o tyto osoby. Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí.

Název: METODIKA INTEGRACE DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Autor: Bc. Vladimíra Cigánková

Stručně o knize: 

Doplněna o odbornou analýzu Mgr. Přemysla Mikoláše – Autismus jako integrační problém a možnosti jeho řešení.
V knize autorka na základě osobních zkušeností uvádí jednotlivé kroky a postupy nezbytné k tomu, aby se dítě s PAS při integraci do běžné MŠ „neztrácelo“ v dění ve třídě, ale také k tomu, aby ostatní děti a pedagogové pochopili, jaký přístup k dítěti s PAS zaujmout. Jsou zde uvedeny jednotlivé druhy alternativní komunikace, terapie pro dítě s PAS a pomůcky, které pomáhají dítěti komunikovat s okolím. „Metodika“ je tak vlastně průvodcem pro rodiče dětí s PAS, která jim pomůže a usnadní integraci jejich dítěte do MŠ. Na knize se podílel také známý psycholog (mj. specialista na práci s rodinami, vychovávajícími dítě s PAS) Mgr. Přemysl Mikoláš, který zde z odborného, oficiálního úhlu vysvětlil a utřídil některé pojmy, jevy a děje provázející právě tyto rodiny.

Název: Mýty a fakta o autismu

Autor: Michal Hrdlička

Stručně o knize:

Kniha přináší populárně-naučnou formou málo známá fakta o autismu, jejich nečekané souvislosti a nevyhýbá se ani hodně diskutovaným tématům. Není učebnicovým textem ani poradenskou příručkou. Nemá za cíl komplexně popsat určitou problematiku spojenou s poruchami autistického spektra. Zaměřuje se naopak na poznatky, o nichž se v učebnicích většinou nepíše, protože se nehodí do učebnicových schémat. Není ale alternativním výkladem reality a zůstává na půdě akademické medicíny, kde autor více než dvě desetiletí působí. Je určena rodičům autistických dětí i všem odborníkům, kteří se chtějí zábavnou formou seznámit s neznámými dílky skládačky zvané autismus.

Název: O smrti a životě

Autor: Yalomovi, Irvin D. a Marilyn

Stručně o knize:

Světoznámý psychiatr a autor Irvin Yalom věnoval svou kariéru práci s lidmi, kteří se potýkají s úzkostí a zármutkem. Sám ovšem úzkosti a zármutku začal čelit až ve chvíli, kdy jeho milovaná žena Marilyn onemocněla rakovinou. V této knize se potkávají cesty obou z nich. Marilyn odešla v pokoji, Irvin se učí žít bez ní.
V prvních měsících po diagnóze společně psali o tom, jaké to je, čelit vlastní smrtelnosti a zvládat to, že ztratí někoho, koho milujeme.Společně psali o intimitě, lásce a zármutku.
Když Marilyn odešla, Irvin i jejich děti společně oslavili její život a v závěrečné části knihy Irvin velmi upřímně píše o věcech, které přišly s čerstvým vdovstvím. O touze po intimitě, která se s Marilyiným odchodem vytratila, o tom, jaké to je být po tak dlouhých společných letech sám, o vděčnosti za to, co spolu se svou milovanou ženou prožil. O tom, že smysl života není v našich úspěších, v naplnění někdy nereálných představ, ale v hlubokých vztazích, které společně pěstujeme.

Název: Psychopedie

Autor: Milan Valenta, Oldřich Müller

Stručně o knize:

Poprvé v naší republice vyšla komplexně pojatá vysokoškolská učebnice, kterou je možné rovněž doporučit všem speciálním pedagogům v praxi. Psychopedie je jednou z nosných disciplín speciální pedagogiky. Učebnice je strukturována na část obecnou a metodickou. Obecná část se zabývá vymezením psychopedie, její terminologií, etiologií mentální retardace, osobností jedince s mentálním postižením či jinou duševní poruchou, psychopedickou diagnostikou, historickým exkurzem do péče o duševně postižené, prevencí a integrací, edukačním systémem a ústavní péčí, alternativními a terapeutickými přístupy v péči o osoby s mentálním či jiným duševním postižením, alternativní a augmentativní komunikací. Metodická část je členěna na teorii výchovy a didaktiku osob s mentálním postižením (zejména s ohledem k potřebám základních škol praktických a speciálních).

Název: POMOC TRAUMATIZOVANÉMU DÍTĚTI

Autor: GEORGE SACHS

Stručně o knize:

Publikace Pomoc traumatizovanému dítěti je sestavena jako nástroj, který terapeuti využívají při práci s dětmi a dospívajícími, kteří prožili nějaké trauma. Aktivity v této příručce se zakládají na průlomovém výzkumu v oblasti léčby traumatu u dětí. Některé studie zjistily, že poučení dítěte o traumatu, poskytnutí technik pozitivního zvládání stresu, opětovná expozice dítěte traumatickým událostem a náprava zkreslených myšlenek, jež dítě o traumatu má, to vše jsou efektivní strategie pro zlepšení symptomů posttraumatické stresové poruchy (PTSP). Kniha je souborem pracovních listů vhodných pro práci s dětmi. Aktivity vycházející z kognitivně behaviorální terapie se nejsnáze používají u dětí mezi sedmi a osmnácti lety, ale lze je přizpůsobit dokonce i čtyřletým dětem. George Sachs, Psy.D. je certifikovaný klinický psycholog a odborník na traumata. Je zakladatelem Sachsova centra, které se zaměřuje na ADHD a vysoce funkční autismus u dětí, dospívajících a dospělých.

Název: Rámec SPELL: Porozumění autismu

Autor: Julie Beadle-Brown a Richard Mills

Stručně o knize:

Rámec SPELL autorů Julie Beadle-Brown a Richarda Millse umožňuje lépe porozumět autismu a poskytovat empatickou podporu dětem i dospělým na autistickém spektru. Využívá přístup zaměřený na člověka a vychází ze zkušeností lidí s autismem a jejich rodin. Je určena pro všechny, kteří pečují o lidi (nejen) s autismem – jejich blízké i profesionály.
Pomáhá hledat pozitivní přístup k člověku a rozpoznávat jeho silné stránky a preference. Díky němu si můžeme uvědomit, jakým směrem by se život člověka s autismem mohl ubírat na základě jeho vlastních přání. To lze využít např. při plánování jeho aktivit a různých oblastí života v přítomnosti i budoucnosti.

Kniha obsahuje návody na různá praktická cvičení, aktivity a odkazy na videa a provází čtenáře jejich využitím k celkovému porozumění rámci SPELL a autismu.

Název: Samota

Autor: Gilbert, Guy

Stručně o knize: 
Ve své nové knize se Guy Gilbert zamýšlí nad fenoménem samoty. Ta pro něj není omezena jen na fyzickou nepřítomnost jiných lidí v nejbližším okolí. Mluví i o pocitu osamělosti uprostřed davu, o vyloučení – ať už sociálním, nebo fyzickém, daném hendikepem –, o samotě starých lidí, o samotě po rozvodu nebo smrti blízkého člověka, o samotě chudých, cizinců či sebevrahů. Nabízí ovšem i cesty ze samoty skrze službu druhým, odpuštění, pokoru, sílu modlitby, a v neposlední řadě se obrací i na prarodiče, často trpící pocitem samoty, a ukazuje jim jejich výjimečný úkol v rámci rodiny a společnosti. Poslední kapitola je věnována tématu samoty kněží

Název: Slovník speciální pedagogiky

Autor: Milan Valenta a kol.

Stručně o knize:

Speciální pedagogika je obor neustále se vyvíjející a k pochopení problematiky je třeba dobře se orientovat v rozsáhlé terminologii, která přesahuje obecné pedagogické názvosloví. Výkladový slovník nabízí abecedně řazená hesla s tím, že jednotlivé pojmy jsou doplněny terminologickými ekvivalenty v angličtině a němčině.
Knihu vy
užijí zájemci o obor speciální pedagogiky (budoucí studenti), učitelé a studenti běžného učitelství, kteří si chtějí rozšířit povědomí o speciální pedagogice.

Název: Slovník speciálněpedagogické terminologie

Název: Kateřina Kroupová

Stručně o knize:

 

Hledáte strukturovaný, systematicky a přehledně uspořádaný zdroj informací speciálněpedagogického zaměření? Pak je tato publikace určena právě vám – nejen studentům pedagogických a speciálněpedagogických oborů na středních i vysokých školách, ale také dalším zainteresovaným odborníkům: zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pedagogům integrovaných žáků, odborníkům v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálněpedagogických centrech – zkrátka všem, kdo se zabývají osobami se specifickými potřebami. Více než 1000 hesel obsažených v této publikaci odráží soudobý stav speciální pedagogiky a poskytne vám terminologické minimum z tohoto oboru. Naleznete zde odborně definované a současně srozumitelně vysvětlené klíčové speciálněpedagogické pojmy a jejich anglické ekvivalenty.

 

Název: Svět očima dítěte s autismem

Autor: Perchta Kazi Pátá, Petr Matyáš Hájek

Stručně o knize:

 

Inspirativní, humorná, pravdivá kniha pro každého.

Nechte se pozvat do světa, kde život funguje jako genetická operace, Putin má svou meditační místnost, kde vesmír končí v místnosti kde je úplně bílo, kde Evropská unie je nadační fond a slunce je jako lampička. Matyáš je dvanáctiletý kluk, který má autismus a jako jeden z mála je schopen mluvit o tom co vidí, slyší a prožívá v rámci jeho postižení. Formou interview se svojí mámou nás tak zve do světa, kam je běžně vstup nám, neautistickým, zakázán.

Tato unikátní a svým charakterem jedinečná publikace je odborně komentována prim. MUDr. Markétou Havlovicovou a MUDr. Janou Schmidtovou.

Název: Povím vám o Aspergerově syndromu-Průvodce pro rodinu a přátele

Autor: Jude Welton 

Stručně o knize:

Seznamte se s Adamem, který má Aspergerův syndrom Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají Aspergerův syndrom, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. Je psána z pohledu chlapce Adama s touto poruchou, který svým vyprávěním provází každodenními obtížemi, se kterými se setkává. Dětsky srozumitelnými slovy Adam vysvětluje, v jakých situacích mívá problémy, co je pro něj v tu chvíli těžké a proč se vlastně chová z našeho pohledu tak nepochopitelně. Postupně s Adamem projdeme možné problematické situace v rodině, mezi kamarády i ve škole. Cenné jsou zejména konkrétní poznámky, co dítě potřebuje, aby situaci zvládlo lépe – například od učitele v hodině. Díky vyprávění o poruše z pohledu dítěte a jazykem dítěte je kniha pochopitelná i malému čtenáři. V ilustrativním příběhu se děti s Aspergerovým syndromem velmi snadno poznají, budou si umět říci o pomoc a naučí se problematické situace řešit.

Název: Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem

Autor: Brenda Boyd

Stručně o knize: 

 

Kniha tvoří komplexního průvodce výchovou dítěte s Aspergerovým syndromem (AS). Autorka, matka chlapce s AS, doporučuje 200 výchovných tipů, strategií a her, jež mohou pomoci překonat obtížné výchovné momenty, které výchovu dítěte s AS provázejí. Rodičům, ale i všem, kteří se na výchově těchto dětí podílejí, autorka radí, co dělat, aby se dítě s AS cítilo milováno a přijímáno, jak ho naučit sociálním a emocionálním dovednostem, jak zvyšovat jeho motivaci, co dělat, aby dítě uposlechlo apod.

 

Název: Vlaštovičky štěbetají, z jara totiž radost mají Tematické celky a pracovní listy pro MŠ

Autor: Kotová, Marcela
Stručně o knize: 
Pracovní sešit zaměřený na období jara a léta je rozdělený na dvanáct týdenních bloků s jednoduchými popisy činností. Veškeré aktivity jsou rozepsány na jednotlivé dny a autorka dbá na jejich vyváženost v kontextu celého týdne. Zabývá se prvotní motivací, následně komunitním kruhem, nabízí činnosti výtvarné, pohybové, hudební, v prostoru, u stolečku a nápady na pobyt venku. Ke každému týdnu jsou připojeny tři pracovní listy, které přímo navazují na určité činnosti a aktivity, které se v knize objevují. Jde o první díl série tří pracovních sešitů cílených vždy na jednu část roku. Na sešit budou navazovat obdobně koncipované další dva díly zaměřené na aktivity podzimní a zimní.

Název: Vysoce citliví lidé mezi námi

Autor: Sellin Rolf
Stručně o knize: 
Zhruba 15–20 % lidí je citlivějších na podněty ve svém okolí. Mnozí to vnímají jako zátěž – mnohdy v důsledku nepochopení okolí, které dané jedince pokládá za přecitlivělé. Rolf Sellin ve své dnes již slavné knize popisuje, jak vlastní hypersenzitivitu přijmout a jak se zase soustředit na sebe samého, aby člověk dokázal vnímat svoje tělo a vlastní potřeby a mentálně se lépe chránil. Tak se z vysoké citlivosti stane přednost – schopnost intenzivně vnímat a rozlišovat. Praktická a přehledná kniha je doplněna sebeposuzovacím testem, podněty k zamyšlení a cvičeními, s jejichž pomocí vysoce citliví lidé konečně pochopí, proč jsou „jiní“ a v čem spočívá jejich vnitřní bohatství. Kniha vychází v přepracovaném překladu.

Název: Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě – metodická příručka

Autor: Bazálková Barbora
Stručně o knize: 
Metodická příručka rozšiřuje znalosti pedagogů a asistentů pedagoga o specifickém přístupu k žákovi s Aspergerovým syndromem a jeho zapojení v inkluzivní třídě. Při práci se třídou, s žákem s Aspergerovým syndromem, pedagogy, asistentem pedagoga a dalšími aktéry jsme popsali způsoby zvládání situací vyplývajících z interakce mezi aktéry školního prostředí, způsoby adaptace školního prostředí, možnosti posilování pozitivních vztahů mezi spolužáky a pozitivní zkušenosti ze školy skrze podporu komunikačních, sociálních a emocionálních kompetencí. Představujeme konkrétní aktivity z edukační praxe. 

Název: Zatočte s nespavostí

Autor: Orzech, Catherine Polan; Moorcroft, William H.

Stručně o knize:

Zkuste přerušit cyklus úzkostného přemýšlení, které vás zaměstnává celou noc. Tento průvodce vám ukáže, jak zklidnit svou mysl, uvolnit své tělo, zbavit se napětí a vyspat se tak, jak potřebujete. Spánek je základní životní potřeba. Zatímco spíme, naše tělo získává novou energii, opravuje poškozené oblasti a zálohuje naše vzpomínky. Když nespíme dostatečně, jsme unavení, máme horší náladu a mnohem pravděpodobněji se cítíme depresivně. Ačkoli existuje myriáda možností, jak se naučit dobře spát, přesto mnoho lidí trápí nespavost.
V tomto průvodci vám zkušení kognitivně-behaviorální terapeuti nabídnou cestu založenou na mindfulness neboli všímavosti spolu s přijetím vlastních emocí. S nespavostí nebudete bojovat, spíše ji budete postupně rozpouštět, až se nakonec dosyta vyspíte.

Název knihy : Zvířata nejsou bez citu (Co víme o zvířecích emocích)

Autor: Jensen, Per /Překlad: Fafejtová, Klára

Stručně o knize: 

Autor, švédský profesor etologie, vysvětluje emoční fungování u nejběžnějších druhů hospodářských zvířat – slepic, ovcí, prasat, krav a ryb, aniž by ovšem hodnotil počínání lidí či moralizoval. Tím motivuje k úvahám o tom, zda je dnešní způsob zacházení s hospodářskými zvířaty adekvátní. Píše o rozdílech mezi smyslovým vnímáním u člověka a u zvířat, o zvířecích stresorech, o komunikaci se zvířaty, o tom, co ve zvířatech vzbuzuje příjemné emoce, o široké paletě zvuků, které vydávají, o zvířecí řeči těla, jejich zvířecí identitě i o poměrech ve skupině zvířat. Zamýšlí se také nad odlidštěním našeho vztahu k hospodářským zvířatům či nad problematikou levného masa.
Text je doplněn odkazy na různé odborné studie a informacemi z českého prostředí.

Název knihy : Zvuky probouzení

Autor : Petra Třešňáková, Petr Třešňák

Stručně o knize: 

Zvuky probuzení jsou už teď rozhodně jednou z nejlepších knížek tohoto roku. Velmi upřímná a smutná výpověď rodičů vychovávajících autistické dítě, která snad musí zasáhnout každého. I tak bych ale knížku nedoporučila všem, je spíš určená pro lidi, které toto téma zajímá (tak jako mě :)) a nebo pro ty, kteří se svém okolí mají člověka s poruchou autistického spektra (například rodina, učitelé, spolužáci).

 

Název: Životní hodnoty v terapii

Autor: LeJeune, Jenna; Luoma, Jason B. / Překlad: Müller, Ivo

Stručně o knize:

Kniha je praktickým průvodcem pro terapeuty. Na teorii akceptace a přijetí autoři ukazují, jak je možné pracovat s tématem životních hodnot. V popisech částí různých terapeutických rozhovorů demonstrují, jak lze otázku životních hodnot otevřít, jak o nich s klientem mluvit a jak klienta nasměrovat k věcem, které jsou v jeho životě zásadní, aniž o tom třeba ví.
Jenna LeJeune, Ph.D., je spoluzakladatelka a prezidentka Psychiatrické kliniky, výzkumného a vzdělávacího centra v Portlandu. Jako klinická psycholožka se zaměřuje na to, jak lidem pomoci hledat smysl svého života.
Jason B. Luoma, Ph.D., je spoluzakladatel a výkonný ředitel Psychiatrické kliniky, výzkumného a vzdělávacího centra v Portlandu. Jako vědec se zabývá studiem stydlivosti, sebekritičnosti a emocí.

Stručně  anotace vybraných publikací – SOOCIÁLNÍ OBLAST

Název : INVALIDNÍ DŮCHOD 01 – Jak neudělat chybu při podání žádosti o invalidní důchod. Aneb jak ovlivnit předem výši svého důchodu.

Autor: Radka Pešlová

Stručně o knize:

Při přiznávání invalidního důchodu může dojít k následujícím situacím:

nejste spokojeni s výší důchodu — nejste spokojeni s datem, od kdy dostanete peníze — jste nemocní, ale nebude Vám přiznána invalidita — jste nemocní, je Vám uznána invalidita, ale nebude vyplácený důchod

Některým případům lze předcházet, ale je nutné podat žádost o důchod speciálním (a především informovaným) způsobem. Dokonce je potřeba před podáním žádosti udělat některé zásadní úkony, abychom pozitivně ovlivnili výsledek řízení!

Invalidní důchod je velmi individuální (proto má každý jiný stupeň, jinou výši a někomu je sice řečeno, že je hodně nemocný, ale nedostane žádnou výplatu). Pracovnice na úřadu (i když je milá a ochotná) nemůže předem tušit, jak Váš případ dopadne a tak Vám ani nemůže říci, na co konkrétně si Vy máte dát pozor. A bohužel nemají čas, aby každému dali celou přednášku o přiznávání důchodu (no a ruku na srdce – kolik znáte lidí, kteří by to stejně ani nepochopili a jen by to vnímali jako ztrátu času?).

Ač se zdá, že podat žádost je jednoduché, tak je velmi důležité podat žádost ve správný čas, doplnit správné doklady, rozhodnout se pro správnou variantu, když máte na výběr (pro každého je vhodná jiná)… a spoustu dalších drobností.

Pokud nepatříte mezi slabší čtenáře, tak je to e-book pro Vás – budete připraveni. Jen čtěte pozorně, ať nepřehlédnete právě to důležité (zpravidla červeně, jiným písmem a s vykřičníkem). Vím, že je to dlouhé a nudné čtení. Anekdoty a povídky by se asi četly lépe. Nicméně, ty pobaví krátkodobě. Moje rady Vám pomohou finančně do budoucna.

 

Název: INVALIDNÍ DŮCHOD 02 – JAK SI ZAJISTIT SPRÁVNÉ PŘIZNÁNÍ DŮCHODU. Aneb jak zvýšit své šance na přiznání potřebného stupně důchodu

Autor: Radka Pešlová

Stručně o knize:

Když člověk kvůli nemoci, úrazu či postižení ztrácí schopnost pracovat, začíná být problém, z čeho bude platit nájem, jídlo, oblečení atd. Lékaři i kamarádi mu nejspíš brzy poradí, že si má požádat o invalidní důchod. Určitě bude ujištěn: „To je jasný, to je na plný důchod.“

Ani jedni ho však už nevarují, že to není tak jednoduché a samozřejmé. Nedozví se, kolik musel odpracovat (před nemocí), aby vůbec mohl mít nárok na důchod a rozhodně netuší, jak a z čeho bude posudkový lékař, který bude hodnotit jeho zdravotní stav, dělat svůj závěr. Nedozví se nic o diagnózách, na které důchod lze, nebo nelze přiznat. NEVÍ, ŽE JEHO LÉKAŘI NEMAJÍ O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH PONĚTÍ. Neví, jak vypadají tiskopisy, podle kterých se rozhodne o důchodu.

Velmi často se proto stává, že se rozhodnutí o důchodu liší od očekávání nemocného a od tvrzení obvodního lékaře nebo lékaře specialisty, že by to bylo „na plný“.

V tomto e-booku Vám prozradím posudková kritéria a složitost jejich hodnocení. Prozradím Vám, jak a na co si dát pozor, a jak by měly vypadat lékařské zprávy, abyste měli šanci získat takový stupeň invalidního důchodu, který odpovídá Vašim obtížím.

Dříve byl plný a částečný invalidní důchod. Nyní jsou tři stupně důchodu. Vysvětlím Vám, co tuto výši ovlivňuje a jestli je rizikové k důchodu pracovat (a proč). Vysvětlím Vám další úskalí, které se mohou při posuzování nemoci vyskytnout.

 

Název: JSEM PEČUJÍCÍ OSOBOU, CO Z TOHO PLYNE? Aneb kam všude musím jít, a na co si mám dát pozor?

Autor: Radka Pešlová

Stručně o knize: 

Starat se o někoho vůbec nebývá lehké, i když se z venčí zdá, že pečující je prostě jen doma s někým, o koho se stará.

K péči se často dostaneme „jako slepí k houslím“, ze dne na den, bez přípravy, bez upozornění. Díky tomu má málokdo hned od začátku přehled, znalosti a zkušenosti z oblasti, ve které právě začíná. A tak pátráme a hledáme. Nejčastěji se spoléháme na kamarády a na úředníky, že nám řeknou, co všechno je třeba udělat a na co si dát pozor. Hledáme na internetu a doufáme, že to, co jsme našli, je ještě aktuální, že se snad zákony za tu dobu třikrát nezměnily, a že to, co tam někdo píše, bude pravda.

Jenže pečování není jednoduchá věc ani samotnou péčí a ani úředničinou, která se kolem péče stále omotává. Nedává nám přespříliš volného času, abychom mohli informace sbírat po střípcích a nejlépe aspoň dvakrát je ověřit. Nemáme prostor pročíst všechny zákony a hledat věci, o kterých vlastně nemáme ani tušení.

Abychom na něco nezapomněli, abychom věděli, co všechno jako pečující musíme vědět a znát, na který úřad a kdy musíme zavolat, napsat, či přijít osobně, co po nás který úřad může chtít a co zase můžeme my chtít po úřadu, to chce pátrat, předvídat, mít nastudováno, informovat se…

V tomto e-booku se Vám snažím celou problematiku spojit a objasnit a také doplnit o praktické otázky, které se mi v mé praxi stále opakují a tak se domnívám, že by Vás také mohly zajímat.

Název: KDO MŮŽE CO ROZHODOVAT A PODEPSAT? Aneb k čemu stačí plná moc, kde už musí být opatrovnictví, a kde pomůže zastoupení členem domácnosti?

Autor:  Radka Pešlová

Stručně o knize:

Máte babičku, která už nepoznává své blízké a najednou někdo začíná prodávat její dům a ohání se podepsanou plnou mocí? Kdy a jak lze takovou plnou moc uznat? Kdy může babička ještě majetek darovat nebo prodat?

Nebo byste chtěli babičce pomoci a opravit střechu na domě, ale nevíte, jestli, když Vám teď dům odkáže, jestli to bude platit?

Nebo jste naopak nemocní a bojíte se, že už nebudete moci vůbec nic rozhodnout a všichni budou rozhodovat za Vás a Vy do toho nebudete moci mluvit?

Pracujete pro sociální službu a nevíte, kdo může za dementní osobu jednat, co ona sama může rozhodnout, kdo podepíše dodatky o smlouvě? Myslíte, že má inspekce vždy pravdu?

Jak je to s oprávněním jednat u opatrovníka, zástupce z řad členů domácnosti a podpůrce? A kdo a jak vyřídí věci za osobu, která nemá nikoho? Jak to bude s touto osobou u lékaře, na úřadu nebo při jednání se sociální službou? Můžete mít svědky nebo jsou Vám k ničemu?

Jaká plná moc platí? Musí být ověřená nebo může být i ústní? Jak je to s vedením ruky u podpisu?

Jak se projeví osoba, která nemůže používat ruce – potřebuje opatrovníka nebo situaci nějak vyřešíme?

 

Název: KOMPENZAČNÍ POMŮCKY: Kde brát a nekrást…

Autor: Radka Pešlová

Stručně o knize:

Když příroda ubrala schopnosti, člověk vymyslel kompenzační pomůcky. Jak a kde pomůcky získat, kdo na ně může přispět, jak si usnadnit život?

Jaké všechny pomůcky existují, kde hledat informace a na co si dát pozor? Jak získat na pomůcky prostředky a jak získat právě tu pomůcku, kterou potřebuji? Jak se připravit na jednání se zdravotní pojišťovnou, Úřadem práce nebo třeba i s nadací či dárcem?

Doufám, že na všechny tyto otázky naleznete odpovědi v tomto e-booku

 

Název: METODIKA ZÍSKÁVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE SPRÁVNÉ VÝŠI. Aneb umíte si vyjednat to, co opravdu potřebujete?

Autor: Radka Pešlová

Stručně o knize:

Každý, kdo se o sebe není schopen sám postarat a potřebuje péči druhé osoby, si může požádat o příspěvek na péči. Bohužel se ale velmi často se stává, že tento příspěvek není přiznán vůbec, je přiznán v nižší výši, než by měl náležet, případně se již přiznaný příspěvek místo navýšení sníží.

Takováto nespravedlnost se často přičítá špatným zákonům či posudkovým lékařům.

Z mé praxe ale vyplývá, že se můžeme na jednání nachystat. Můžeme se předem připravit a celé řízení ovlivnit tak, abychom byli spokojeni. Není třeba čekat na odvolání nebo se hádat s posudkovým lékařem.

Je třeba znát pravidla přiznávání, metodiky posudkových lékařů a je potřeba vědět, jak pracovat s lékařskými zprávami a jinými důkazy.

Příspěvek na péči je tu od roku 2007 a od této doby také pomáhám s odvoláním, s žalobami a přípravou na řízení.

V tomto e-booku Vám návodně popisuji, co a jak řízení ovlivňuje, co psát a co nepsat, jaké důkazy mohou pomoci a co naopak škodí. Zapomeňte na to, že posudkový lékař uvidí Vaši bolest a Vaši potřebu, když mu to náležitě nenaservírujete.

Jak na to, se podrobně, krok za krokem, s ukázkami tiskopisů, metodik posudkových lékařů, špatných i dobrých lékařských zpráv, dozvíte na 52 stranách. Prosím, neděste se rozsahu e-booku. E-book nemusíte číst celý, je plný příkladů, takže můžete i přeskakovat. Pokud nejste dítě, tak vypustíte část metodiky určenou pro děti. Ale chci Vám dát rady podrobně a přesně, abyste si mohli sami pomoci i bez advokáta.

 

Název: VALORIZAČNÍ DOLOŽKA, ustanovení do smlouvy o poskytování sociální služby

Autor: Radka Pešlová

Stručně o knize:

Sociální služby, které jsou poskytované za úhradu, musí mít s klientem sepsánu písemně smlouvu.
Tyto smlouvy je často potřeba měnit. Je třeba měnit úhradu, rozsah služeb, pokoj klienta, místo poskytování služby atd.

Smlouva má být návodem, jak se služba má chovat ke klientovi a jak klient ke službě. Stanovuje pravidla, na co je nárok, a co za to. V případě sporu máme být schopni nalézt odpovědi právě ve smlouvě.

Velmi často dochází ke zvýšení úhrady za služby. Následně je třeba upravovat smlouvu. Taková úprava se děje většinou dodatkem.

Mnoho dodatků bývá ale neplatně podepsáno osobou, která tomu nerozumí (osoba v demenci), která není ve smlouvě (rodina bez platné plné moci), která k tomu nemá zákonné zmocnění (pracovník obce s rozšířenou působností).

Některá ujednání o zdražení služby jsou navíc sjednána neplatně (např. uživatel je povinen podepsat dodatek o zdražení).

Přitom lze situaci vyřešit vhodným ustanovením do smlouvy, které v budoucnu nevyžaduje podepisování dodatku, ale povoluje legální jednostranné zvýšení úhrady za služby.

Název: VZOR Odvolání při nepřiznání průkazu pro osoby se zdravotním postižením ZTP

Autor: Radka Pešlová

Stručně o knize: 

Požádali jste si o průkaz osoby se zdravotním postižení II. stupně, tzv. „ZTP“? Chtěli jste získat výhody, které tento průkaz přináší? Úřad práce Vám ho ale nepřiznal, nebo přiznal pouze I. stupeň, tzv. „TP“, který je Vám k ničemu?

Název: VZOR Odvolání proti rozhodnutí o snížení / odebrání / nepřiznání příspěvku na péči

Autor: Radka Pešlová

Stručně o knize:

Požádali jste si o zvýšení příspěvku na péči a nepřiznali Vám ho? Nebo Vám byl přehodnocován nárok a došlo ke snížení stupně závislosti? Případně jste si žádali o příspěvek a ono to vůbec nevyšlo?

Název: ZPRÁVA O OPATROVANCI A VYÚČTOVÁNÍ SPRÁVY JEHO JMĚNÍ

Autor: Radka Pešlová

Stručně o knize:

Každý opatrovník má povinnost podat soudu zprávu o opatrovanci. Tato zpráva se podává za uplynulý kalendářní rok a to k 30. červnu roku následujícího.

 

Opatrovník je povinen do zprávy zahrnout nejen finance, ale i majetek, závazky, sociální, zdravotní a rodinnou situaci opatrovance vyjádření k opatrovnické radě atd.