Praktické právní minimum při zajištění asistenta pedagoga k dítěti se specifickými vzdělávacími potřebamii
Datum: 25. 7. 2015

Publikujeme zde dokument s názvem Praktické právní minimum při zajištění asistenta pedagoga k dítěti se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), který vznikl s cílem poskytnout základní informace o formálních a formalizovaných postupech při uplatňování nároků dětí s SVP ve vzdělávání. Dokument vznikl v rámci kulatého stolu Podpora rodičovských iniciativ realizovaný Českou odbornou společností pro inkluzívní vzdělávání a Nadací Open Society Fund Praha.

  

 

 

1. O co vlastně jde?

 • Asistent pedagoga je podpůrné opatření pro dítě, které slouží k vyrovnání jeho handicapu při vzdělávání. Na vzdělání a podporu v něm má přitom zákonný nárok každé dítě.
 • Asistent pedagoga je dalším pracovníkem školy, který je při výuce přítomen a za svou práci dostává odměnu. Odměna pro asistenta pedagoga je školám poskytována z veřejných rozpočtů.
 • Aby bylo prokazatelné správné využívání peněz z veřejných rozpočtů, je potřeba, aby bylo jejich využívání kontrolovatelné – tedy aby úřad veřejné moci (krajské úřady a magistrát hl. m. Praha) rozhodoval postupem podle správního řádu.

2. Správní řízení – postup jak kterýkoli správní úřad rozhoduje o právech a povinnostech, tedy i o právu dítěte na užívání asistenta pedagoga.

 1. obecný průběh správního řízení
 • zahájení (na žádost nebo z moci úřední)
 • sběr veškerých podkladů pro správní rozhodnutí (odborné “posudky”)
 • možnost přerušení řízení pro jejich obstarání a následně pokračování v řízení
 • rozhodnutí, v případě nesouhlasu využití opravných prostředků (odvolání, správní žaloba, kasační stížnost, ústavní stížnost)
 • příklady s podobnou tématikou: řízení o přiznání příspěvku osobě závislé na péči jiné osoby, odklad nástupu k plnění povinné školní docházky

b) specifický průběh správního řízení při rozhodování o přidělení asistenta pedagoga

 • Aby nemuselo docházet k přerušení řízení na několik týdnů až měsíců, vlastní správní řízení bývá zahájeno až poté, co správní úřad obdrží odborné vyjádření ŠPZ k potřebě kompenzovat handicap dítěte právě přidělením asistenta pedagoga.
 • Právě ono obstarání odborných posouzení – vyjádření ŠPZ a následné rozhodnutí správního úřadu je až neuralgickým místem celého procesu.

3. Odborné vyjádření ŠPZ (PPP, SPC)

 • Jde o odborné stanovisko, odborník je vázán profesním postupem (lege artis)
 • Jde o posouzení konkrétních kritérií nejen objektivně každého zvlášť, ale i ve vzájemném kontextu a v individuálním případě každého posuzovaného dítěte.
 • Součástí vyšetření odborníkem může být i jeho zjišťování formou otázek, popř. žádosti o popsání projevů v jednotlivých situacích, každodenního režimu včetně omezení, dopadů na život celé rodiny, atd.
 • Součástí vyšetření odborníkem nesmějí být jeho osobní/soukromé komentáře k poskytovaným informacím, jejich zpochybňování či subjektivně laděné hodnocení.
 • „Střet zájmů“ SPC: SPC jsou pracovišti speciálních škol, jejichž zřizovatelem a tudíž i zdrojem finančních prostředků je krajský úřad. SPC tak jsou podřízeny vedení speciálních škol, v nichž by mohly děti s SVP plnit povinnou školní docházku, pokud by neměly asistenta pedagoga, a tak “vidí” své potenciální klienty, kteří čerpají finanční prostředky na své zařazení do běžných škol ze stejného rozpočtu, z něhož jsou financovány i ony samy.
 • Výsledek vyšetření = odborná zpráva: zpravidla obsahuje i citlivé osobní údaje (o zdravotním stavu) a jakákoli taková informace náleží pouze tomu dítěti, resp. jeho zákonnému zástupci, jehož se tyto údaje týkají. Není možné, aby tito uvedení zprávu nedostali, současně však mohou dát souhlas s poskytnutím těchto osobních údajů i dalším (škola, v níž má dítě plnit PŠD, krajský úřad/magistrát hl. m. Praha, který rozhoduje o přidělení asistenta pedagoga).

4. Rozhodnutí správního úřadu (krajský úřad, magistrát hl. m. Praha)

 • Řízení o přidělení asistenta pedagoga mají iniciovat zákonní zástupci a škola, v praxi tak činí škola bez formálního zapojení zákonných zástupců.
 • Veškerý postup správního úřadu při rozhodování je správním řízením.
 • Správní úřad nedodržuje zákonné náležitosti správního řízení: nezahajuje řízení, proto není zřejmý běh lhůt, nevyhotovuje písemná rozhodnutí, jen informuje školu o ne/přidělení finančních prostředků na asistenta pedagoga.
 • Tím na jednu stranu krátí hlavně zákonné zástupce, v jejich procesních právech a možnostech obrany, na druhou stranu se proto prodlužují zákonné lhůty pro podání odvolání a následně ostatní opravné prostředky (viz 1.b).

5. Zařazení dítěte s SVP do běžné školy

 • Dítě je přijímáno do školy rozhodnutím ředitele školy, který je v tomto postupu správním úřadem.
 • Jestliže škola dítě nepřijme, je povinna toto řádně odůvodnit a rozhodnutí o nepřijetí musí obsahovat i poučení o možnosti se odvolat.
 • V případě dětí s SVP školy zpravidla argumentují právě potřebou individuálnější péče, kterou jim v konkrétních podmínkách není možné poskytnout, řešením situace je však nalézt řešení, ne odůvodňovat, proč něco není možné.

Tento dokument byl vytvořen jako písemné zachycení obsahu příspěvku předneseného na kulatém stole “Podpora rodičovských iniciativ” ČOSIV o. p. s., který se konal v červnu 2014 v Praze. Jeho smyslem je jen na jednom místě poskytnout základní informace o formálních a formalizovaných postupech při uplatňování nároků dětí s SVP ve vzdělávání. Neobsahuje proto odkazy na právní předpisy, ani jejich citace, lhůty jednotlivých postupů či náležitosti (obsahové a formální) jednotlivých kro­ků.

Zpracovala Veronika Doležilová, veronika.dolezil@centrum.cz

 

Dokument ke stažení ve formátu PDF zde

 

Zdroj: http://www.inkluze.cz/

Další články

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Je normální a přirozené, že miminko usne, když je maminka nablízku. Devět měsíců strávilo v její děloze, kdy usínalo a probouzelo se za tlukotu srdce své matky. Je tedy samozřejmé, že mu to bude dělat dobře i po narození.​ Více zde.

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Upozornění pro rodiče předškolních a školních dětí! S platností od 10. září 2024 jsou rodiny pobírající přídavek na dítě osvobozeny od úplaty za MŠ, družinu a školní kluby.