DEVATERO o individuálním vzdělávacím plánu
Datum: 8. 9. 2015


 1. Co je individuální vzdělávací plán (IVP)?

Individuální vzdělávací plán (IVP) je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či pro žáky s mimořádným nadáním, přičemž žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se rozumí žáci:

 • se zdravotním postižením (tělesné, zrakové, sluchové nebo mentální postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování);
 • se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání);
 • se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta, účastník řízení o udělení azylu).
 1. K čemu je individuální vzdělávací plán vlastně dobrý?

Smyslem IVP je zajistit konkrétnímu dítěti takovou vzdělávací péči, jakou s ohledem na své aktuální vzdělávací potřeby vyžaduje, ať už je to podpora rozvoje dílčích oblastí, kde je aktuálně nějaké oslabení (např. formou intenzivnějšího nácviku v hodinách či mimo ně), nebo alespoň zohledňování v určitých oblastech výuky, či naopak podpora rozvoje oblastí, kde žák vykazuje výrazné nadání.

 1. Co je to individuální integrace?

Velmi často se individuální integrace žáka používá jako synonymum pro žáky, kteří jsou vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu v běžné základní škole. I když to není zcela přesné, fakticky tomu tak většinově je – žák individuálně integrovaný má vypracovaný individuální vzdělávací plán. Nicméně zásadní je, že doporučení k individuální integraci spadá do kompetenci školského poradenského zařízení a o IVP pak školu následně žádá rodič.

 1. Co mám tedy udělat proto, aby mé dítě mohlo být vzděláváno dle IVP?

IVP může dle zákona (§ 18 zákona č. 561/2004 Sb.) povolit ředitel školy na základě žádosti rodičů a písemného doporučení školského poradenského pracoviště. Tuto žádost na daný školní rok je třeba dodat řediteli školy do 9. září, spolu s platnou zprávou ze školského poradenského pracoviště (tato zpráva má zpravidla platnost delší než jeden rok, není tedy třeba ji k žádosti přikládat každoročně).

 1. Co je školské poradenské zařízení a co když jsem s dítětem v péči jiného odborníka?

Školským poradenským zařízením se rozumí pedagogicko-psychologická poradna (PPP) či speciálně pedagogické centrum (SPC). Z jakýchkoli těchto zařízení (s ohledem na lokalizaci naší školy pak pražských) může být výše zmíněné doporučení. Pokud jste v péči jiných odborníků (klinických psychologů, privátních psychologů a spec. pedagogů, logopedů atd.), je nutné se s nějakým z těchto zařízení kontaktovat a domluvit se na dalším postupu – platnost doporučení z jiných než školských poradenských zařízení školská legislativa totiž neakceptuje.

 1. Jaké poradenské zařízení vybrat?

Poradenské pracoviště můžete zvolit dle vašeho vlastního uvážení, všechna zařízení musí splňovat obdobné standardy (přehled PPP i SPC je volně dostupný na Internetu, např. i v rejstříku MŠMT: http://rejskol.msmt.cz). V případě SPC, která se již přímo specializují (např. SPC pro děti s vadami řeči, pro mentálně postižené apod.), je třeba toto při volbě zohlednit.

 1. Jak se objednat, je potřeba doporučení, jak vyšetření probíhá?

Objednat dítě na pedagogicko-psychologické vyšetření může rodič telefonicky, příp. po domluvě škola, žádné speciální doporučení není třeba. Objednávání doporučujeme realizovat s předstihem, objednací termíny mohou být někdy delší. V rámci vyšetření se obvykle sledují obecné předpoklady pro zvládání školních nároků a také některé školní dovednosti (psaní, čtení…), dále pak dle potřeby „zakázky“ vyšetření. Vyšetřovací metody jsou zpravidla koncipovány tak, že zahrnují více různých aktivit: povídání, malování, psaní, doplňování, manipulační aktivity (skládání) apod. – v tomto duchu je možné dítěti vyšetření i předem přiblížit. V závěru (či po domluvě jinak) vám budou sděleny výsledky vyšetření a také bude vyhotovena zpráva, která je s vaším souhlasem buď přímo zaslána škole, nebo je její předání škole doporučeno.

 1. Jak bude hodnocen žák, který je vzděláván dle IVP?

Žák může být hodnocen buď zcela stejným způsobem jako ostatní žáci školy (tj. do třetí třídy slovně, ve čtvrté třídě kombinovanou formou a od páté třídy známkami), nebo na žádost rodičů po celou školní docházku slovně v jednom, více či všech předmětech – to již dle konkrétních potřeb žáka (opět na doporučení školského poradenského pracoviště). U žáků s mentálním postižením vzdělávaných na naší škole, tj. tam, kde je učivo dle individuálního vzdělávacího plánu výrazně redukováno, doporučujeme slovní hodnocení po celou dobu školní docházky.

 1. Je IVP neměnný, jaké jsou další perspektivy žáka vzdělávaného dle IVP?

Zásadou je, že IVP není „dogma“, ale je naopak žádoucí měnit ho dle aktuálních potřeb dítěte. V případě kompenzace obtíží, resp. vymizení spec. vzdělávacích potřeb, pochopitelně pomine i potřeba vzdělávání dle IVP. Avšak i u žáků, kteří jsou dle IVP vzděláváni dlouhodobě, představuje IVP podporu a v žádném případě není apriorním limitem pro další vzdělávání, studium.

 
 
 
 
Vložila: Š.Rosen, září 2015
Zdroj: www.klicek.cz

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...