NOVINKY MŠMT- zpravodaj č. 1
Datum: 13. 10. 2015

13.10. 2015 | Autor: MŠMT

ZPRAVODAJ č. 1 k novinkám MŠMT

Kateřina Valachová
Dostává se k Vám první číslo informačního bulletinu. Plánujeme ho vydávat v pravidelných intervalech a seznamovat Vás tak s kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Prvním tématem je společné vzdělávání. Podpora společného vzdělávání dětí, žáků a studentů v běžné škole, v hlavním vzdělávacím proudu, všude tam, kde je to v jejich zájmu, je dlouhodobě jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

O stejný cíl už nyní usiluje řada škol. Je ale zřejmé, že bez finanční podpory a systémového přístupu to dělat nejde. Hlavní novinkou, kterou přináší poslední novela školského zákona platná s účinností od 1. září 2016, je garance podpory každého žáka, který ji potřebuje k tomu, aby mohl překonat překážky při vzdělávání, a požádá o ni. Těmito překážkami může být zdravotní postižení, specifická porucha učení nebo nedostatečná znalost vyučovacího jazyka a podobně. Garance podpory znamená, že MŠMT zajistí financování široké škály tzv. podpůrných opatření, na něž takové děti nově získají nárok. Ta budou zahrnovat např. úpravy organizace a metod výuky, a také zajištění pomoci dalších odborných pracovníků, včetně asistentů pedagoga i kompenzačních pomůcek.


V praxi se setkáváme s názorem, že společné vzdělávání probíhá na úkor jeho kvality, a to přesto, že tuto obavu nepotvrzují žádné výzkumy. Zkušenosti vyspělých zemí, ve kterých společné vzdělávání probíhá již desítky let, naopak ukazují na velký přínos takového přístupu pro všechny zúčastněné – tedy nejenom pro žáky, kteří by se jinak vzdělávali odděleně od ostatních, ale rovněž pro ostatní žáky. Při vhodném pedagogickém přístupu a působení na žáky a jejich rodiče má společné vzdělávání pozitivní dopad na celou třídu, na vztahy v ní a na sociální dovednosti všech žáků, kteří se tak učí soužití ve společnosti, která je nutně různorodá.


Bylo by chybou vykládat snahu o vyšší míru společného vzdělávání žáků jako rušení jakýchkoli škol. Ve výběru školy bude hrát významnější roli volba zákonného zástupce a rovněž skutečnost, že napříště nebude možné, aby běžná škola žáka odmítla jen proto, že na uspokojení jeho vzdělávacích potřeb není dostatečně vybavena či uzpůsobena. Pokud se zákonný zástupce i školské poradenské zařízení shodnou, že je pro žáka nejlepší volbou běžná škola, dostane on i škola maximální podporu, aby se v ní mohl vzdělávat. Pokud však rodič upřednostní například školu pro sluchově postižené a stejné doporučení vydá i školské poradenské zařízení, není důvod tomu bránit.
Jsem si vědoma, že změny, které postupně nastanou od září příštího roku, přinesou zvýšené nároky na práci pedagogů i pracovníků školských poradenských zařízení. Činnosti, které již školy mnohde prováděly, budou hrazeny ze státního rozpočtu, a to co nejpružněji a rychle. Jinými slovy tak, aby dítě podporu, kterou potřebuje, dostalo co nejdříve. Učitelé budou moci využívat odbornou pomoc ze strany asistenta pedagoga, dalšího učitele, nebo specialistů, aby mohli účinně vzdělávat žáky s vyšší mírou podpory, a zároveň díky této podpoře získají čas i pro žáky nadané.


Vážení kolegové, věřím, že změny, které před námi stojí, pomohou všem dětem prožít dětství v pestrém kolektivu, zažívat větší měrou než dosud radost ze vzdělávání a pocit úspěchu a Vám pak radost z obětavé práce, které se věnujete.

S přáním všeho dobrého

Kateřina Valachová
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Ke stažení zde: Zpravodaj č. 1

 

 10. říjen 2015
Zdroj: www.msmt.cz

 

 

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...