Vládní výbor pro zdravotně postižené občany řešil – kromě novely školského zákona – dalších osm bodů
Datum: 23. 3. 2016

23. 3. 2016

V úterý 22. března 2016 se uskutečnilo letošní první zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO), jehož výkonným místopředsedou je ministr Jiří Dienstbier.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany řešil – kromě novely školského zákona – dalších osm bodů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad vlády, ilustrační foto

V prvním bodě programu Výbor podpořil svým usnesením novelu školského zákona. Společné vzdělávání je základním principem, který naplňuje právo všech lidí na vzdělání bez diskriminace a na základě rovných příležitosti a je plně v souladu s dlouhodobými požadavky Výboru i s Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Výbor také podporuje kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti společného vzdělávání a oceňuje zejména zajištění nárokových podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, které zlepší kvalitu jejich vzdělávání, protože společné vzdělávání prokazatelně výrazně přispívá k integraci osob se zdravotním postižením do všech oblastí společenského života a zvyšuje jejich šance na vyšší vzdělání i uplatnění na trhu práce.

Další bod byl věnován projednání dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených tak, aby mohlo být vyhlášeno dotační řízení na další období.

V současné době je připravována tzv. velká novela zákona o sociálních službách, která ovlivní poskytování sociálních služeb v následujícím období. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje paragrafové znění této novely, na příští zasedání Výboru proto předloží jednotlivé teze a také připraví seminář pro členy a členky Výboru, na kterém bude tato novela detailně představena.

V pátém bodu byly projednány nedostatky podávaných záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Cílem tohoto programu je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Řada předkládaných záměrů bezbariérových tras však obsahuje takové nedostatky, že není možné podpořit jejich realizaci. Výbor se proto dohodnul se zástupci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a České komory architektů na tom, že se uskuteční setkání, na které budou přizváni i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy, kde se toto téma projedná a domluví se další postup, jak situaci v této oblasti zlepšit.

Obsahem následujícího bodu byla Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením k úvodní zprávě ČR o plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Výbor OSN zveřejnil 17. dubna 2015 závěrečné poznámky k této zprávě s doporučeními, jakým oblastem, které se týkají lidí se zdravotním postižením, se má Česká republika dále věnovat. Na příští zasedání Výboru Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží zprávu o plnění těch doporučení, které Výbor OSN žádá realizovat do 12 měsíců. Jedná se o zákaz používání mechanických a chemických omezovacích prostředků u osob s psychosociálním postižením v psychiatrických léčebnách a zrušení praxe sterilizace bez svobodného a informovaného souhlasu osoby se zdravotním postižením.

V dalším bodu zazněla informace Ministerstva práce a sociálních věcí o postupu prací na přípravě právní úpravy zajišťující koordinaci rehabilitace. Úkol nastavit a zavést systém koordinace rehabilitace je již dlouhodobě předmětem diskusí, nepodařilo se jej však doposud realizovat. Tento úkol vyplývá také z opatření 12.1 Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 s termínem realizace do 31. prosince 2016. Pracovní verze materiálu, který tuto oblast řeší, by měla být hotova do konce května.

Osmý bod se týkal pravidelné informativní zprávy Ministerstva zdravotnictví o postupu prací na implementaci Strategie reformy psychiatrické péče. Od léta loňského roku začala intenzivní komunikace s kraji, především ohledně center duševního zdraví, obnovila se činnost pracovních skupin, vznikla také nová řídící struktura implementace této strategie.

Poslední bod byl věnován důsledkům zvyšování minimální mzdy na výši náhrad za ztrátu na výdělcích z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Podle platné právní úpravy dochází v souvislosti s nárůstem minimální mzdy ke snižování této náhrady, což vede ke snižování životní úrovně příjemců této renty. Výbor proto požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby připravilo varianty řešení poklesu náhrad mzdy za pracovní úraz nebo nemoc z povolání po ukončení výplaty nemocenských dávek a předložilo tato variantní řešení na příštím jednání Výboru.


Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů. Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 1991 č. 151.

Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně řešit jediný resort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami občané se zdravotním postižením.

Výboru předsedá premiér Mgr. Bohuslav Sobotka. Výkonným místopředsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier. Posty místopředsedů zastávají ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mgr. Václav Krása.

Ze zdroje:http://www.parlamentnilisty.cz/

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...