Vliv Halliwickova konceptu na rozvoj plaveckých dovedností u dětí s mozkovou obrnou a autismem
Datum: 27. 5. 2022

Příspěvek popisuje možnosti využití Halliwickova konceptu v rámci plaveckého výcviku a zhodnocení jeho vlivu pomocí WOTA testu. Plavání je pro klienty s diagnózou dětská mozková obrna (dále jen DMO) a autismem jednou z nejvhodnějších pohybových aktivit. Pro klienty se specifickými nároky je však zapotřebí nejen změna činností, ale celého přístupu instruktorů. Jednou z forem, které plně respektují tyto požadavky, je Halliwickův koncept plavecké výuky. Motorická kompetence je jedním z významných ukazatelů vývoje osobnosti, má i sociální rozměr. V termínu motorická kompetence se sumuje kontinuum: analýza a deskripce stavu – přijetí opatření k modifikacím a zlepšení stavu (Válková, 2010) K hodnocení výsledků jsem využila Test plaveckých dovedností (dále jen WOTA – Water orientation test (Tirosh, Katz-Leurer & Getz, 2008). Předkládané výsledky představují pilotní studii. Studie byla prováděna na 15 probandech s různými typy DMO a autismem. Studie měla pretest a posttest design s dvouměsíčním intenzivním tréninkem plavání pomocí Halliwickova konceptu. Jelikož jsem nepracovala s homogenní skupinou klientů, probandi byli rozděleni do tří skupin dle typu diagnózy (kvadruspastická forma DMO, diparetická forma DMO a autismus). Po dvouměsíčním kurzu jsem hodnotila změny plaveckých dovedností pomocí WOTA testu. Více v článku zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...