Vliv Halliwickova konceptu na rozvoj plaveckých dovedností u dětí s mozkovou obrnou a autismem
Datum: 27. 5. 2022

Příspěvek popisuje možnosti využití Halliwickova konceptu v rámci plaveckého výcviku a zhodnocení jeho vlivu pomocí WOTA testu. Plavání je pro klienty s diagnózou dětská mozková obrna (dále jen DMO) a autismem jednou z nejvhodnějších pohybových aktivit. Pro klienty se specifickými nároky je však zapotřebí nejen změna činností, ale celého přístupu instruktorů. Jednou z forem, které plně respektují tyto požadavky, je Halliwickův koncept plavecké výuky. Motorická kompetence je jedním z významných ukazatelů vývoje osobnosti, má i sociální rozměr. V termínu motorická kompetence se sumuje kontinuum: analýza a deskripce stavu – přijetí opatření k modifikacím a zlepšení stavu (Válková, 2010) K hodnocení výsledků jsem využila Test plaveckých dovedností (dále jen WOTA – Water orientation test (Tirosh, Katz-Leurer & Getz, 2008). Předkládané výsledky představují pilotní studii. Studie byla prováděna na 15 probandech s různými typy DMO a autismem. Studie měla pretest a posttest design s dvouměsíčním intenzivním tréninkem plavání pomocí Halliwickova konceptu. Jelikož jsem nepracovala s homogenní skupinou klientů, probandi byli rozděleni do tří skupin dle typu diagnózy (kvadruspastická forma DMO, diparetická forma DMO a autismus). Po dvouměsíčním kurzu jsem hodnotila změny plaveckých dovedností pomocí WOTA testu. Více v článku zde.

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...