Autismus je diagnóza, nikoli ortel
Datum: 28. 6. 2022
Je autismus autoimunita?
……Dostat se na cestě poznání příčin PAS dál umožnily zdánlivě odlehlé objevy. Když americká neurovědkyně Candace Pert našla v mozku opiátový receptor, vazebné místo pro endorfiny, padl tradiční odborný názor, že nervový a imunitní systém jsou dva oddělené systémy. Italští výzkumníci se pak dostali ještě dál, když prokázali, že propojení zahrnuje psychiku, nervový, endokrinní a imunitní systém, a nazvali je osa PNEI.
Odtud byl jen krok k hypotéze, že PAS má autoimunitní původ. Podle ní lze u autistických dětí vystopovat genové mutace na místech, kde je kódována imunita. Po celé generace se nemusí projevovat, činí však své nositele zranitelnější vůči vnějším vlivům – například infekcím, porodním komplikacím, ale především chemickým látkám, včetně vysokých dávek léků. Překročí-li ony faktory geneticky snížený práh citlivosti na ně, spustí se autoimunitní útok na kritické oblasti mozku, řídící pozornost, náladu a řeč, a výsledkem je jejich poškození.
Nepřímých důkazů podporujících tuto hypotézu přibývá. Jedním z nich je studie, zveřejněná v odborném periodiku American Journal of Psychiatry. Sledovala více než milion ve Finsku žijících gravidních žen, které porodily v období 1987 až 2005. Studie v jejich krvi měřila koncentrace produktů metabolismu dvou látek – polychlorovaných bifenylů (PCB) a DDT.
Zatímco mezi produkty degradace PCB a autismem žádná korelace nebyla, matky, v jejichž krvi byly vysoké koncentrace zbytků DDT, vykazovaly o 32 % vyšší pravděpodobnost, že porodí autistu. Důvodem by podle autorů mohla být skutečnost, že DDT se na rozdíl od PCB váže k androgenovým receptorům, což může narušit u plodu v děloze vývoj mozku, zejména u chlapců.
Výzkum také prokázal, že většina matek dětí s autismem byla v těhotenství vystavena působení barev a laků či pesticidů, že žila v prostředí, kde byl nový nábytek a koberce, a že se s toxickými látkami setkávaly i na pracovišti. Vystavení plodu takovýmto vlivům by tedy mohlo sehrávat roli spouštěče………………..

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...