Učitelé: Otevřený dopis ministru školství Vladimíru Balašovi k zastropování počtu asistentů pedagoga ve školách
Datum: 7. 10. 2022
…“Z kusých informací, které máme k dispozici, vyplývá, že počty asistentských pozic, o nichž se uvažuje, by znamenaly dramatické snížení počtu asistentů ve školách, a to zejména v malých školách, které mají často zařazeno velké procento dětí s potřebou podpory. Samozřejmě chápeme ekonomické přínosy takového postupu (na školách by již s nárůstem počtu inkludovaných dětí nepřibývali další asistenti) a přínos parametrizace pro stabilitu profese asistenta pedagoga, upozorňujeme však, že jakákoliv parametrizace je v rozporu s individualizací jako základním pilířem moderní pedagogiky, s programovým prohlášením vlády a platnou právní úpravou. Školský zákon v § 16 totiž zakotvuje právní nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na poskytnutí takových podpůrných opatření (tj. mimo jiné i podporu asistenta pedagoga), která potřebují ke svému vzdělávání.“...

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...