Metodiky problematika PAS

ARTETERAPIE

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU PRO KLUKY A PRO HOLKY

Děti s hyperkinetickým syndromem ADHD

Dětí, žáci a studenti s poruchou autistického spektra

Devět cenných rad pro rodiče autistických dětí

DĚTI A ŽÁCI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Dítě v rodičovském konfliktu

Jak rozvíjet porozumění u dětí s autismem

Kde najít odbornou pomoc pro děti v Písku a okolí?

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – DÍLČÍ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO VYBRANÝCH PSYCHICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODŮ ZDRAVOTNÍHO NEBO SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – DÍLČÍ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ NEBO OSLABENÍ KOGNITIVNÍHO VÝKONU

Kyberšikana

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

METODIKA EXPRESIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněním

Metodika práce se žákem s mentálním postižením

Metodika práce asistenta pedagoga žáka s mentálním postižením

Metodika práce školního speciálního pedagoga

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PŘI APLIKACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NEBO OSLABENÍM KOGNITIVNÍHO VÝKONU

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s poruchami autistického spektra

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Myslím, blázním tedy jsem

Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I, aneb, Inkluzivní tělesná výchova pro I. stupeň základních škol s přesahem do mateřských škol. JEŠINA, O. 2020

Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy II, aneb, Inkluzivní tělesná výchova pro II. stupeň základních škol s přesahem do středoškolského vzdělávání. JEŠINA, O. 2020

Pedagogická a školní psychologie

PORUCHY CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) – příručka pro dospělé

Poruchy chování v dětském věku

Práce s transgender dětmi

Právní rámec spolupráce s dítětem a rodinou

Příručky – pečuj doma

Příručka senzorické integrace

Relaxační techniky

Rozcházíte se?

ROZVOJ ŽÁKA S JINAKOSTÍ NA ZUŠ

Sebepoškozování

Sborník výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením

SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

ŠIKANA

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém

Šikanování na školách

Techniky práce s dítětem, které zažilo traumatizující událost

Techniky otevírání rozhovoru

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování. M. D. Polínek. 2015.

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková

ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (sbírka mezinárodních smluv č. 10/2010)

Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Olomouc: KROUPOVÁ, Kateřina a Adéla HANÁKOVÁ. 2020

ÚVOD DO STUDIA DRAMATERAPIE, TEATROTERAPIE, ZÁŢITKOVÉ PEDAGOGIKY A DRAMIKY

Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. Metodická příručka. B. Bazálková

Základy muzikoterapie KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. 2010

Zážitková pedagogika

Žijeme s epilepsií