METODIKY MŠMT

Alternativní a augmentativní komunikace

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Analýza podpory žáků se SVP – školská poradenská zařízení

ARTETERAPIE

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU PRO KLUKY A PRO HOLKY

Děti s hyperkinetickým syndromem ADHD

Dětí, žáci a studenti s poruchou autistického spektra

Devět cenných rad pro rodiče autistických dětí

DĚTI A ŽÁCI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Dítě v rodičovském konfliktu

EDUKACE A ROZVOJ OSOB S PORUCHAMI PSYCHICKÉHO VÝVOJE A CHOVÁNÍ

Edukace žáka s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí

Hudba v inkluzivním vzdělávání

 Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií. GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L.

Integrace technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Ověřená metodika

Jak rozvíjet porozumění u dětí s autismem

Jóga pro děti ve věku pět až deset let aneb Hrajeme si, cvičíme a povídáme si pohádky

Kde najít odbornou pomoc pro děti v Písku a okolí?

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – DÍLČÍ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO VYBRANÝCH PSYCHICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODŮ ZDRAVOTNÍHO NEBO SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – DÍLČÍ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ NEBO OSLABENÍ KOGNITIVNÍHO VÝKONU

KATALOG PROJEKTŮ DOBRÉ PRAXE V HUDEBNÍ, DRAMATICKÉ, TANEČNĚ-POHYBOVÉ A SLOVESNÉ VÝCHOVĚ

Krizová intervence nejen pro pedagogickou praxi 

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Komunikace se žákem se zdravotním postižením

KOMUNIKACE S DALŠÍMI ÚČASTNÍKY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyberšikana

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

METODIKA EXPRESIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněním

Metodika práce se žákem s mentálním postižením

Metodika práce asistenta pedagoga žáka s mentálním postižením

Metodika pro školní sociální pedagogy

Metodika práce školního speciálního pedagoga

Metodika  pro inovace školních vzdělávacích programů konzervatoří

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PŘI APLIKACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NEBO OSLABENÍM KOGNITIVNÍHO VÝKONU

Metodika pro inovace školních vzdělávacích programů konzervatoří

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga – osobnostní rozvoj AP a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Myslím, blázním tedy jsem

Návrh legislativní ůpravy karierního systému pro pracovníky ve školství

Náležitý dohled asistenta pedagoga ve výuce a mimo vlastní výuku

Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy II, aneb, Inkluzivní tělesná výchova pro II. stupeň základních škol s přesahem do středoškolského vzdělávání. JEŠINA, O. 2020

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ ASISTENTA PEDAGOGA A KOMUNIKACE S RODINOU NEBO KOMUNITOU ŽÁKA

Pedagogická a školní psychologie

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

PORUCHY CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Podpora zvyšování sebevědomí žáka

Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením

Podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením

Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) – příručka pro dospělé

Poruchy chování v dětském věku

Práce s transgender dětmi

Právní rámec spolupráce s dítětem a rodinou

Příručky – pečuj doma

Příručka senzorické integrace

Rádce pro rodiče

Relaxační techniky

Rozcházíte se?

ROZVOJ ŽÁKA S JINAKOSTÍ NA ZUŠ

Sebepoškozování

Spolupráce s učitelem

Sborník výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením

STANDARD PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

Sumář DOBRÉ praxe Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním

ŠIKANA

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém

Šikanování na školách

Techniky práce s dítětem, které zažilo traumatizující událost

Techniky otevírání rozhovoru

Teatroterapeutické a skazkoterapeutické přístupy

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování. M. D. Polínek. 2015.

Tvoříme společně

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková

ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (sbírka mezinárodních smluv č. 10/2010)

Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Olomouc: KROUPOVÁ, Kateřina a Adéla HANÁKOVÁ. 2020

ÚVOD DO STUDIA DRAMATERAPIE, TEATROTERAPIE, ZÁŢITKOVÉ PEDAGOGIKY A DRAMIKY

Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. Metodická příručka. B. Bazálková

Základy muzikoterapie KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. 2010

Zážitková pedagogika

Žijeme s epilepsií