ČESKO SVÍTÍ MODŘE 2022

Pravidelně od roku 2014 pořádáme  celorepublikovou osvětou kampaň „Česko svítí modře“ ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním.  V posledních letech čelí společnost řadě stále náročnějších  situací, které jsou o to větší výzvou lidem s autismem. Nejprve Covid-19 a nyní válečný konflikt na Ukrajině, před kterým prchají převážně maminky s dětmi a také s dětmi nebo dospívajícími lidmi s autismem.
 
Motto IX. ročníku  kampaně: „POVĚDOMÍ otevírá bránu POROZUMĚNÍ A RESPEKTU k lidem na spektru“ .
 
Svaz měst a obcí  se aktivně zapojí ve věci šíření základnímo informačního balíčku – „Komunikačního souboru“ a informací o „Průkazu osoby s PAS“   s cílem poskytnout vodítko pro jednání s klienty s autismem a pomoci porozumět situaci jejich rodin pracovníkům  krajských, městských a obecních úřadů,  pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším, kteří se dosud s problematikou autismu  nesetkali. 
Vzhledem ke světově udávané prevalenci výskytu poruch autistického spektra (PAS)  – až 2, 7% populace –   se tak dříve či později stane.
Výchozí informace pomohou předejít nedorozumění a snížit míru stresu všech zúčastněných osob ať již při jednání na úřadech, v náročných životních situacích, při záchranářských akcích, krizových intervencích, na veřejnosti apod.. Více: https://www.mzcr.cz/…ra/
 
IX. ročníku kampaně poskytl záštiltu arcibiskup olomoucký  Mons. Jan Graubner se slovy: „Kéž je pro lidi s autismem úsilí těch, kteří se v této oblasti jakkoliv angažují, novou posilou a nadějí.“
 
Kampaň  „Česko svítí modře“ obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2007 jako Světový den povědomí o autismu – WAAD.
 
„Svítit modře“ však  lze různými způsoby, nejen nasvícením budovy.  Podporu a solidaritu s lidmi na spektru můžete vyjádřit šířením povědomí o  autismu, sdílením informací, modrým prvkem oblečení, společenskou událostí.
 
Největším projevem podpory lidem na spektru však bude Váš respektující a tolerantní přístup k lidem ve Vašem okolí.
 
Děkujeme za Vaši účast v kampani „Česko svítí modře“ 2022.
 
Platforma Naděje pro Autismus
 

Ke stažení

Aktuality a tiskové zprávy

Talentem přes ProPASt

Světový den autismu – Jdeme Autistům Naproti z.s. – JAN Olomouc

Diakonie Praha zve na OPEN DAY

Tisková zpráva – kampaň „Česko svítí modře“ 2022

Poruchy autistického spektra – PAS jsou v české společnosti  ve srovnání s dalšími typy postižení relativním nováčkem, na rozdíl od zemí západních. V České republice se začalo o autismu více hovořit až v 90. letech minulého století. Do dnešních dní (březen 2018) nikdo statisticky nesleduje jeho výskyt. Snahy zlepšit postavení osob s PAS často narážely na bagatelizaci jejich počtu a tedy i oprávněnosti požadavků s odkazem, že se jedná o marginální záležitost.  Lidé s autismem a jejich rodiny tedy stále narážejí na řadu bariér, které jim život značně ztěžují. Jedním z kroků, které mohou situaci postupně napravit je právě osvěta. Byla přeložena celá řada odborných i populárně-naučných publikací, některé byly publikovány českými autory. Vzrůstá nabídka akreditovaných kurzů pro různé skupiny odborníků z řad pedagogů a pedagogických pracovníků, pracovníků v sociálních službách, lékařů a zdravotnického personálu… Díky iniciativě celé řady neziskových organizací, prezentujících svoji činnost převážně v oblasti sociální, postupně vzrůstá informovanost také mezi veřejnosti laickou.

Povědomí veřejnosti o existenci PAS, jeho podstatě, projevech a dopadu na život s ním pro osobu samotnou i její okolí, je přitom rozhodujícím faktorem pro jejich přijetí majoritní společností. Nevědomost sebou přináší odsudek, odmítání, bolestné ponížení až vyloučení, vedoucí k ještě větší frustraci a eskalaci projevů, které lidi s PAS vzdalují soužití s okolím. Od roku 2008 dostaly osvětové akce u nás jasné časové určení  – mezinárodně uznaný 2. duben – jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD.  

Platforma Naděje pro AUTISMUS vznikla v roce 2014 jako odezva na situaci, kdy zde existovala, vznikala a vzniká řada subjektů působících v různých oblastech a rezortech, dotýkajících se přímo nebo nepřímo života osob s PAS, ve snaze dát o nich uceleněji vědět. 

Paralelně s tímto cílem se rozhodla zvýšit a umocnit jednotlivé osvětové akce různých iniciátorů formou celorepublikové osvětové kampaně  „Česko svítí modře“. První a druhý ročník byly věnovány „svícení“ nejen modrými světly – tedy osvětě prostřednictvím nejrůznějších aktivit. III. ročník je již zaměřen tematicky na posílení vzájemné komunikace mezi veřejností a lidmi s PAS.

V České republice žije podle odhadů na 250 000 osob s PAS (v létech 2014/15 bylo uváděno 100 000 osob). Důležité je však podotknout, že autismus neovlivňuje život pouze jedné osoby, ale celé rodiny. Díky neinformovanosti laické a bohužel i části odborné veřejnosti se osoby s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním okolí, neochotou úřadů, neadekvátní zdravotní a sociální péčí a sociální izolací.

Proč právě modrá barva?

Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoji podporu lidem s PAS a jejich rodinám můžete vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro……

03/2018

Věříme, že se k osvětě připojíte i Vy a společně tak přispějeme
ke zkvalitnění života osob s PAS a jejich rodin.

Síť podpory lidem na spektru