Edukační materiály – PAS (pro pedagogy, sociální pracovníky, rodiče a další pomáhající profese)

ANALÝZA PORADENSKÝCH SLUŽEB A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Co je dobré vědět? … při péči o nemocné dítě…

Cvičení na doma

Děti s hyperkinetickým syndromem ADHD

Dětí, žáci a studenti s poruchou autistického spektra

Devět cenných rad pro rodiče autistických dětí

Doporučené postupy psychiatrické péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP

DĚTI A ŽÁCI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Does this active child have ADHD? Growing up with ADHD

E-publikace Společně ve společném vzdělávání

Halliwickova metoda plavání

Hrátky s míčem

HUDBA V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

HUDEBNÍ DIDAKTIKA PRO ŽÁKY SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Jaké to je?… slyšet o nemoci svého dítěte…

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – DÍLČÍ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO VYBRANÝCH PSYCHICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODŮ ZDRAVOTNÍHO NEBO SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – DÍLČÍ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ NEBO OSLABENÍ KOGNITIVNÍHO VÝKONU

KATALOG PROJEKTŮ DOBRÉ PRAXE V HUDEBNÍ, DRAMATICKÉ, TANEČNĚ-POHYBOVÉ A SLOVESNÉ VÝCHOVĚ

MALÝ PRŮVODCE PRO VELKÉ HRDINY – NEBOJTE SE PEČOVAT

MANUÁL A METODIKA TVORBY ŠVP ZUŠ PRO ŽÁKY SE SVP

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

METODIKA EXPRESIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněním

Metodika práce se žákem s mentálním postižením

Metodika práce asistenta pedagoga žáka s mentálním postižením

Metodika práce školního speciálního pedagoga

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PŘI APLIKACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NEBO OSLABENÍM KOGNITIVNÍHO VÝKONU

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s poruchami autistického spektra

METODIKA STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním

Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I

Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy II

Podpora v právním jednání

Porucha autistického spektra dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 11)

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků. P. ADAMUS, a kol. 2017.

Psychomotorika nejen pro děti

Příručka pro zaměstnavatele lidí s autismem. NAUTIS

Příručka senzorické integrace

Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle metody prof. Milana Hejného

Specifika práce s dětmi s autismem – metodické postupy

STEJSKAL, Pavel. Proč a jak se zdravě hýbat

Rettův syndrom – vzácné onemocnění, na které je třeba myslet

ROZVOJ ŽÁKA S JINAKOSTÍ NA ZUŠ

Sborník materiálů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga

Studijní a odborné materiály v APA

Syndrom vyhoření v učitelské profesi

Taháky speciální pedagogiky | 1. díl SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Taháky speciální pedagogiky | 2. díl ETOPEDI

Taháky speciální pedagogiky | 3. díl LOGOPEDIE

Taháky speciální pedagogiky | 7. díl PSYCHOPEDIE

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování

Trendy ve stravování

Treatment in Children & Youth: Webinar Recording

Ukázka IVP do TV – žák s TP a s Aspergerovým syndromem (ukázka IVP č. 5)

Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením –

ÚVOD DO STUDIA DRAMATERAPIE, TEATROTERAPIE, ZÁŢITKOVÉ PEDAGOGIKY A DRAMIKY

Vytváření kruhů přátel 

Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. Metodická příručka

Webináře v APA

Youtube kanál educo zlin

Základy muzikoterapie KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. 2010

Zásady bezpečnosti s dětmi u vody

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA