EDUKAČNÍ MATERIÁLY PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE A PEČUJÍCÍ

ANALÝZA PORADENSKÝCH SLUŽEB A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Analýza podpory žáků se SVP – školská poradenská zařízení

Alternativní a augmentativní komunikace

ARTETERAPIE

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU PRO KLUKY A PRO HOLKY

Co je dobré vědět? … při péči o nemocné dítě…

Děti s hyperkinetickým syndromem ADHD

Dětí, žáci a studenti s poruchou autistického spektra

Dítě v rodicovském konfliktu

Devět cenných rad pro rodiče autistických dětí

Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních

Doporučené postupy psychiatrické péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Domácí vzdělávání v době koronavirové pandemie

DĚTI A ŽÁCI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

DYSPRAXIE

e-PEDAGOGIUM

EDUKACE A ROZVOJ OSOB S PORUCHAMI PSYCHICKÉHO VÝVOJE A CHOVÁNÍ

Edukace žáka s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí

Epilepsie – Základní informace o epilepsii

Epilepsie a dítě

E-publikace Společně ve společném vzdělávání

HUDBA V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

HUDEBNÍ DIDAKTIKA PRO ŽÁKY SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Chci zůstat doma

Iniciativa za zlepšení psychiatrické péče a změnu přístupu k medikaci pacientů s mentálním postižením

Integrace technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Ověřená metodika

Jaké to je?… slyšet o nemoci svého dítěte…

Jak rozvíjet porozumění u dětí s autismem

Jóga pro děti ve věku pět až deset let aneb Hrajeme si, cvičíme a povídáme si pohádky

Kde najít odbornou pomoc pro děti v Písku a okolí?

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – DÍLČÍ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO VYBRANÝCH PSYCHICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODŮ ZDRAVOTNÍHO NEBO SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – DÍLČÍ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ NEBO OSLABENÍ KOGNITIVNÍHO VÝKONU

KATALOG PROJEKTŮ DOBRÉ PRAXE V HUDEBNÍ, DRAMATICKÉ, TANEČNĚ-POHYBOVÉ A SLOVESNÉ VÝCHOVĚ

Komunikace se žákem se zdravotním postižením

Kyberšikana

Krizová intervence pro sociální pracovníky

Krizová intervence nejen pro pedagogickou praxi 

Krizová intervence pro speciální pedagogy

KOMUNIKACE S DALŠÍMI ÚČASTNÍKY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Magdaléna o.p.s., Mgr. Andrea Zápotocká – Léta broušený diamant aneb program selektivní prevence 

MALÝ PRŮVODCE PRO VELKÉ HRDINY – NEBOJTE SE PEČOVAT

MANUÁL A METODIKA TVORBY ŠVP ZUŠ PRO ŽÁKY SE SVP

Metodika pro inovace školních vzdělávacích programů konzervatoří

Metodika práce asistenta pedagoga – osobnostní rozvoj AP a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

Metodika řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin

METODIKA EXPRESIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněním

Metodika práce se žákem s mentálním postižením

Metodika práce asistenta pedagoga žáka s mentálním postižením

Metodika práce školního speciálního pedagoga

Metodiky pro plánování sociálních služeb

METODIKA TVORBY UČEBNÍCH TEXTŮ DVPP PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PŘI APLIKACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NEBO OSLABENÍM KOGNITIVNÍHO VÝKONU

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s poruchami autistického spektra

METODIKA STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Metodika pro školní sociální pedagogy

Metodika  pro inovace školních vzdělávacích programů konzervatoří

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ ASISTENTA PEDAGOGA A KOMUNIKACE S RODINOU NEBO KOMUNITOU ŽÁKA

Pedagogická a školní psychologie

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením

Podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením

Podpora v právním jednání

Poruchy chování v dětském věku

Porucha autistického spektra dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 11)

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků. P. ADAMUS, a kol. 2017.

Psychomotorika nejen pro děti

Práce s transgender dětmi

Právní rámec spolupráce s dítětem a rodinou

PORUCHY CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Podpora zvyšování sebevědomí žáka

Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) – příručka pro dospělé

Příručky – pečuj doma

Příručka pro zaměstnavatele lidí s autismem. NAUTIS

Příručka senzorické integrace

Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle metody prof. Milana Hejného

Rozcházíte se?

Sebepoškozování

Specifika práce s dětmi s autismem – metodické postupy

SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

STEJSKAL, Pavel. Proč a jak se zdravě hýbat

STANDARD PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

Sumář DOBRÉ praxe Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním

Rádce pro rodiče

Relaxační techniky

Rettův syndrom – vzácné onemocnění, na které je třeba myslet

ROZVOJ ŽÁKA S JINAKOSTÍ NA ZUŠ

Sborník výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením

Spolupráce s učitelem

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga

Studijní a odborné materiály v APA

Syndrom vyhoření v učitelské profesi

Šikanování na školách

ŠIKANA

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém

Taháky speciální pedagogiky | 1. díl SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Taháky speciální pedagogiky | 2. díl ETOPEDI

Taháky speciální pedagogiky | 3. díl LOGOPEDIE

Taháky speciální pedagogiky | 7. díl PSYCHOPEDIE

Techniky práce s dítětem, které zažilo traumatizující událost

Techniky otevírání rozhovoru

Teatroterapeutické a skazkoterapeutické přístupy

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování

Tvoříme společně

Trendy ve stravování

Treatment in Children & Youth: Webinar Recording

Ukázka IVP do TV – žák s TP a s Aspergerovým syndromem (ukázka IVP č. 5)

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková

Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením –

ÚVOD DO STUDIA DRAMATERAPIE, TEATROTERAPIE, ZÁŢITKOVÉ PEDAGOGIKY A DRAMIKY

VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE

Vytváření kruhů přátel 

Využití prvků cirkusové pedagogiky v tělesné výchově

Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. Metodická příručka

Základy muzikoterapie KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. 2010

Zážitková pedagogika

Zásady bezpečnosti s dětmi u vody

Zipyho a Jablíkovi kamarádi – Programy podpory duševního zdraví pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Žijeme s epilepsií