Edukační materiály – PAS (pro pedagogy, sociální pracovníky, rodiče a další pomáhající profese)

ANALÝZA PORADENSKÝCH SLUŽEB A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

ARTETERAPIE

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU PRO KLUKY A PRO HOLKY

Co je dobré vědět? … při péči o nemocné dítě…

Cvičení na doma

Děti s hyperkinetickým syndromem ADHD

Dětí, žáci a studenti s poruchou autistického spektra

Dítě v rodicovském konfliktu

Devět cenných rad pro rodiče autistických dětí

Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních

Doporučené postupy psychiatrické péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP

DĚTI A ŽÁCI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Does this active child have ADHD? Growing up with ADHD

Epilepsie – Základní informace o epilepsii

Epilepsie a dítě

E-publikace Společně ve společném vzdělávání

Halliwickova metoda plavání

Hrátky s míčem

HUDBA V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

HUDEBNÍ DIDAKTIKA PRO ŽÁKY SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Jaké to je?… slyšet o nemoci svého dítěte…

Jak rozvíjet porozumění u dětí s autismem

Kde najít odbornou pomoc pro děti v Písku a okolí?

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – DÍLČÍ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO VYBRANÝCH PSYCHICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODŮ ZDRAVOTNÍHO NEBO SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – DÍLČÍ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ NEBO OSLABENÍ KOGNITIVNÍHO VÝKONU

KATALOG PROJEKTŮ DOBRÉ PRAXE V HUDEBNÍ, DRAMATICKÉ, TANEČNĚ-POHYBOVÉ A SLOVESNÉ VÝCHOVĚ

Kyberšikana

Magdaléna o.p.s., Mgr. Andrea Zápotocká – Léta broušený diamant aneb program selektivní prevence 

MALÝ PRŮVODCE PRO VELKÉ HRDINY – NEBOJTE SE PEČOVAT

MANUÁL A METODIKA TVORBY ŠVP ZUŠ PRO ŽÁKY SE SVP

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

Metodika řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin

METODIKA EXPRESIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněním

Metodika práce se žákem s mentálním postižením

Metodika práce asistenta pedagoga žáka s mentálním postižením

Metodika práce školního speciálního pedagoga

Metodiky pro plánování sociálních služeb

METODIKA TVORBY UČEBNÍCH TEXTŮ DVPP PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PŘI APLIKACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NEBO OSLABENÍM KOGNITIVNÍHO VÝKONU

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s poruchami autistického spektra

METODIKA STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Myslím, blázním tedy jsem

Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I

Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy II

Pedagogická a školní psychologie

Podpora v právním jednání

Poruchy chování v dětském věku

Porucha autistického spektra dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 11)

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků. P. ADAMUS, a kol. 2017.

Psychomotorika nejen pro děti

Práce s transgender dětmi

Právní rámec spolupráce s dítětem a rodinou

PORUCHY CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) – příručka pro dospělé

Příručky – pečuj doma

Příručka pro zaměstnavatele lidí s autismem. NAUTIS

Příručka senzorické integrace

Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle metody prof. Milana Hejného

Rozcházíte se?

Sebepoškozování

Specifika práce s dětmi s autismem – metodické postupy

SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

STEJSKAL, Pavel. Proč a jak se zdravě hýbat

Relaxační techniky

Rettův syndrom – vzácné onemocnění, na které je třeba myslet

ROZVOJ ŽÁKA S JINAKOSTÍ NA ZUŠ

Sborník výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga

Studijní a odborné materiály v APA

Syndrom vyhoření v učitelské profesi

Šikanování na školách

ŠIKANA

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém

Taháky speciální pedagogiky | 1. díl SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Taháky speciální pedagogiky | 2. díl ETOPEDI

Taháky speciální pedagogiky | 3. díl LOGOPEDIE

Taháky speciální pedagogiky | 7. díl PSYCHOPEDIE

Techniky práce s dítětem, které zažilo traumatizující událost

Techniky otevírání rozhovoru

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování

Trendy ve stravování

Treatment in Children & Youth: Webinar Recording

Ukázka IVP do TV – žák s TP a s Aspergerovým syndromem (ukázka IVP č. 5)

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková

Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením –

ÚVOD DO STUDIA DRAMATERAPIE, TEATROTERAPIE, ZÁŢITKOVÉ PEDAGOGIKY A DRAMIKY

Vytváření kruhů přátel 

Využití prvků cirkusové pedagogiky v tělesné výchově

Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. Metodická příručka

Webináře v APA

Youtube kanál educo zlin

Základy muzikoterapie KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. 2010

Zážitková pedagogika

Zásady bezpečnosti s dětmi u vody

Zipyho a Jablíkovi kamarádi – Programy podpory duševního zdraví pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Žijeme s epilepsií