Výzkumy a odborné články

ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe

Autismus jako společenskovědní téma*

Autismus-Spektrum-Störungen vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter

Autismus und Sprache

Behaviorální a psychoterapeutické intervence u autismu

Cesty k léčbě autismu

Děti s autismem do škatulek nepatří

Dentální hygiena a prevence při péči o zuby – příklad dobré praxe

Doporučené postupy psychiatrické péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Distinguishing Sluggish Cognitive Tempo From ADHD in Children and Adolescents: Executive Functioning, Impairment, and Comorbidity

Functional and psychosocial impairment in adults with undiagnosed ADHD

Is ADHD Diagnosed in Accord With Diagnostic Criteria? Overdiagnosis and Influence of Client Gender on Diagnosis

Is homeopathy effective for attention deficit and hyperactivity disorder? A meta-analysis

Is ADHD a Risk Factor for Psychoactive Substance Use Disorders? Findings From a Four-Year Prospective Follow-up

Informace o mezinárodním výzkumném projektu

Linka důvěry nechala šikanovaného žáka na holičkách

MUZIKOTERAPIE: SITUACE VÝZKUMU U JEDINCŮ S AUTISMEM

Musiktherapie für Menschen aus dem Autismus-Spektrum Musikwahrnehmung, Diagnostik und Einschätzungsverfahren

Neuro-vývojová stimulace v práci speciálního pedagoga

Novel Approaches to CognitiveBehavioral Therapy for Adult ADHD

Novinky v oblasti výzkumu dětského autismu

Longitudinal Effects of ADHD in Children With Learning Disabilities or Emotional Disturbances

Learning Disabilities and ADHD: Overlapping Spectrum Disorders

Praktické problémy účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově

Primární reflexy a jejich vliv na motoriku a řeč

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ U ADOLESCENTŮ – ROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ U ADOLESCENTŮ – PORUCHY CHOVÁNÍ, HYPERKINETICKÉ ORUCHY CHOVÁNÍ, HYPERKINETICKÉ PORUCHY A PORUCHY VYVOLANÉ ORUCHY A PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK

PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH ORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Přednosti včasného screeningu rizika autismu, rehabilitace prostřednictvím tréninku rodičů a raná intervence O.T.A. u dětí s PAS

Posudkoví lékaři ČSSZ se zúčastnili vědecko-pracovní konference, mezi stěžejními tématy bylo posuzování dětí s autismem a geriatričtí pacient

Rozvoj tvořivosti u dětí mladšího školního věku

Současný pohled na léčbu ADHD

ŠKOLA PRO VŠECHNY – VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

ŠIKANA A ŠKOLNÍ KLIMA – DÍLČÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU

Špatná rozhodnutí a chyby k výchově patří. Na čem doopravdy záleží?

THE IMPACT OF COMMERCIALISATION ON THE ROLE OF LABOUR IN AFRICAN PASTORAL SOCIETIES

Twice exceptional – in zweifacher Hinsicht außergewöhnlich: Hochbegabte mit Lern-, Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungsstörungen oder Autismus

Vzdělávání dětí s autismem v ČR

Verhaltens- und fertigkeitenbasierte Frühinterventionen bei Kindern mit Autismus

Vliv tréninku pracovní paměti na symptomy u ADHD Pavel Škobrtal

Výchova a vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem (AS)

Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách – přehled relevantních výzkumů

VÝZKUM V OBLASTI ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE

ZMAPOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI BÝVALÝCH ŽÁKŮ ZŠ PRO ŽÁKY SE SPECIFICKOU PORUCHOU CHOVÁNÍ

Zur Spezifitätshypothese eines Theory-of-Mind Defizits beim Frühkindlichen Autismus

Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v porovnání s dětmi bez