PODPŮRNÉ TERAPIE PRO LIDI NA SPEKTRU AUTISMU

Aplikace kmenových buněkBuněčná terapie využívá zejména mezenchymálních kmenových buněk. To jsou buňky vlastního těla např. z tukové a pojivové tkáně, kde jsou nejvíce koncentrovány. Tyto kmenové buňky jsou však jen jednou ze součástí buněk tzv. stromální vaskulární frakce (SVF). Ta obsahuje i další buňky, které významně urychlují hojení a zmírňují degenerativní změny poškozených tkání. Terapii lze aplikovat i u osob s PAS.

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) – ABA je vědní obor, který zkoumá lidské chování a využívá získané poznatky ke změně sociálně významného chování jednotlivců i celých skupin (včetně osob s PAS). ABA osobám s PAS pomáhá především s rozvojem komunikace, sociální interakce, paměti, učení a také s redukcí náročného chování.

ArteterapieArteterapie a artepsychoterapie jsou terapeutické obory využívající výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu. Napomáhají překonat a integrovat psychické a zdravotní obtíže prostřednictvím výtvarného kreativního procesu v terapeutickém vztahu klient-výtvor-arteterapeut. Arteterapie patří ke kreativním neverbálním terapiím a jako mezirezortní obor je využívána ve zdravotním a psychosociálním kontextu.

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK)Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní (MO,VD, PAS,…).

Biofeedback – Biofeedback je terapeutická metoda, která umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozkových vln, s využitím speciálního počítačového programu. Ten modifikuje, resp. převádí námi snímanou aktivitu mozku (EEG) do jednotlivých prvků počítačové hry, která naopak vydává zpětnovazebné informace o úspěšnosti tréninku pomocí zrakové a sluchové dráhy i taktilního čití. Trénujeme mozek podle individuálních potřeb každého klienta tak dlouho, než si způsob fungování zapamatuje a osvojí.

Canisterapie – Canisterapie je práce s člověkem s postižením a s asistenčním psem, která probíhá formou nácviků. Vede k rozvoji motoriky, sociálních dovedností, komunikace, citových a rozumových schopností apod. Nácviky probíhají pod vedením metodika výcviku nebo sociálního pracovníka.

Delfinoterapie  – Delfinoterapie je jednou z forem terapií za pomoci zvířat (také animoterapie nebo zooterapie) a využívá pozitivního vlivu interakce s delfíny na osoby se zdravotním, sociálním a/nebo výukovým znevýhodněním. Stejného pozitivního vlivu lze využít i pro revitalizační pobyty za účelem odbourávání stresu a známek přepracování, syndromu vyhoření, psychických bloků a obtíží, depresí, apod.

DRAMATERAPIE – DRAMATERAPIE je samostatný terapeutický obor založený na specifickém užití divadelních prostředků k dosažení terapeutických cílů. Cílem je záměrné léčebné působení, směřující k udržení či obnovení kvality života jednotlivce, zlepšení psychického a fyzického zdraví, podpora osobnostního rozvoje i příznivých mezilidských vztahů, posílení pozitivních aspektů a celková stabilizace v rovině osobní, zdravotní i sociální.

ERGOTERAPIE – Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.

ESDM Metoda  – ESDM je terapeuticko-intervenčním programem, který v sobě integruje několik přístupů (Denver Model, Pivotal Response Training, aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) a je určený pro děti ve věku 12-60 měsíců. Vychází z vývojového rámce a využívá výzkumných poznatků o tom, jak se vyvíjí neurotypické děti během prvních pěti let života. Cílem terapeutických intervencí je podpořit podobný vývoj u dětí raného věku, u kterých bylo zjištěno riziko poruchy autistického spektra a minimalizovat symptomy autismu ve všech vývojových oblastech.

Fyzioterapie – Fyzioterapie je nelékařský zdravotní obor zaměřující se na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch funkcí pohybového aparátu. Fyzioterapie prostřednictvím ověřených terapeutických postupů ovlivňuje, udržuje nebo obnovuje pohyblivost člověka, pokud jsou tyto funkce narušeny nevhodným zatěžováním, úrazy, nemocemi, stárnutím a podobně.

Hipoterapie  – Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající jako léčebný prostředek speciálně připraveného koně v kroku, konkrétně pohyb jeho hřbetu. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivňuje motorické chování klienta aktivací všech řídicích úrovní CNS. Výsledkem je komplexní facilitace reparačních procesů jedince a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě i na úrovni sociální. Nadstandardní variabilita využitých poloh, při respektování posturálních schopností klienta, ovlivní jeho posturu, hrubou i jemnou motoriku a vegetativní funkce.

Handle přístup HANDLE přístup je neinvazivní, holistická alternativa k diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, zahrnujících diagnózy poruch autistického spektra, poruch učení (dyslexie,dysgrafie), poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO, schizofrenie/obsesivně kompulsivní poruchy/deprese, stavů po úrazech mozku/ mozkových příhodách, Tourettova syndromu, CHARGE syndromu a jiných ojedinělých syndromů. HANDLE vidí diagnózu jako způsob, jak popsat skupinu symptomatických projevů a chování. HANDLE jde za hranice těchto diagnóz a hledá kořeny daných projevů a chování. HANDLE přístup vidí chování jako komunikaci a snaží se pochopit, co daná chování komunikují.

Metoda dobrého startu – Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriiky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.

Muzikoterapie – Muzikoterapie je obor s primárně terapeutickým dopadem. Zároveň je muzikoterapie léčebným a podpůrným postupem, v němž kvalifikovaný muzikoterapeut prostřednictvím pomáhajícího vztahu, hudby a hudebních elementů provází klienta nebo skupinu v terapeutickém procesu. Cílem tohoto procesu je relevantním způsobem rozvinout potenciál nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální a/nebo interpersonální integrace, s cílem naplnění tělesných, psychických, emocionálních a sociálních potřeb.

Neuro-vývojová stimulace – Neuro-vývojová stimulace je ucelený program k inhibici primárních reflexů. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte a jsou přizpůsobeny tak, aby mohly být dobře používány i pro větší skupiny dětí.

O.T.A. terapie  – Metoda vychází z analýzy a mikroanalýzy chování a je postavena na principech kontaktu a úspěšné komunikace, jak je definuje evidence-based metoda Videotrénink pozitivních interakcí VTI (v zahraničí VIG). Upřednostňuje navázání vztahu terapeut – dítě, rodič – dítě, který používá jako rámec pro berhaviorální práci s využitím vizualizace a zpětné vazby.

Psychoterapie – Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem v souladu s vědeckými poznatky. Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění resp. zmírnění psychického či fyzického utrpení jedince (úzkosti, deprese, vyhoření apod.).

Rytmické pohybové cvičení– Rytmické pohybové cvičení je terapeutický přístup vyvinutý na základě spontánních rytmických pohybů, které děti obvykle dělají. Dr. Harald Blomberg založil svůj program na rytmickém cvičení, o kterém se dozvěděl v roce 1985 od švédské terapeutky Kerstin Linde. Zkušenosti s těžce postiženými dětmi ho vedli k závěru, že spontánní rytmické pohyby dítěte mají zásadní význam pro vývoj jak motorických schopností, tak i pro rozvoj mnoha dalších oblastí např. řeči, emocí a vize a jsou nezbytné pro zrání dětského mozku. Účinky způsobené rytmickým cvičením mohou být někdy vidět již po krátké době, ale tyto změny nemusí být trvalé, dokud nejsou různé části mozku dostatečně stimulovány a propojeny. To obvykle trvá nejméně tři až šest měsíců. U dětí se závažnějšími problémy, to může trvat rok nebo i déle. Podle zkušeností Dr. Harald Blomberg je potřeba, aby některé děti, zejména děti s PAS dodržovali bezlepkovou a bezkaseinovou dietu, aby byl zajištěn optimální účinek rytmického cvičení

Senzorická integraceSenzorická integrace je jeden z přístupů evidence based užívaných v rehabilitaci u dětí. Pomáhá optimalizovat zpracování smyslových vjemů. Správné propojení vytvoří adaptační reakci při každém procesu učení motorických dovedností, všedních denních aktivit, hře a následně školních dovedností. SI hraje důležitou úlohu v oblasti pozornosti a sebekontroly. Integrace smyslových vjemů a rozvoj vedení smyslových drah je zcela zásadní pro správný vývoj dítěte.

Snoezelen – Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty. Snoezelen je využíván v mnoha zařízeních, jako jsou speciální mateřské a základní školy, integrační centra, domovy sociálních služeb, rehabilitační centra, denní stacionáře, hospice a jiné. S metodou Snoezelen pracují odborníci z různých profesí, zejména léčební a speciální pedagogové, psychologové a psychoterapeuti, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a vychovatelé.

Son-rise program  – Son-rise program vyvinuli v USA v roce 1983 manželé Kaufmanovi pro svého autistického syna Rauna. Metoda klade důraz na respektování světa lidí s autismem (pozn.: respektování neznamená bezhraniční výchova), postupné poznávání člověka s PAS pomocí připojování se k jeho aktivitám a hrám, pokud nejsou obzvláště nebezpečné nebo nehygienické. Stěžejní osobou v Son-rise programu je rodič, který se dítěti věnuje pomocí vývojové hry nejprve v domácím prostředí. Son-rise program chce dítě motivovat k dobrovolnému zájmu o vnější svět. Rozvoj sociálních dovedností je prioritou programu. Metoda nepoužívá donucovací techniky, ale zároveň rodiče učí dávat dítěti základní hranice. Son-rise program má propracovanou metodiku, nicméně nejdůležitější se zde jeví vnitřní rozpoložení, s jakým rodič (učitel, vrstevník, terapeut) přistupuje k dítěti či dospělému s autismem.

Zooterapie– Je vědecky prokázáno, že terapie za přítomnosti zvířat zlepšuje fyzickou i psychickou kondici člověka. Zooterapie je propracovaná metoda ucelené rehabilitace, při které se využívá přítomnost speciálně vedených zvířat. Prvotně byla vyvinuta pro rezort sociálních služeb, dnes se s ní setkáváme i ve zdravotnictví nebo ve školství. Nejrozšířenější oblastí tohoto oboru je aktivace se zvířetem.

PŘI VÝBĚRU TERAPEUTICKÝCH MOŽNOSTÍ JE VŽDY TŘEBA ZOHLEDNIT INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY DANÉHO JEDINCE! DÁLE JE NEZBYTNÉ SI VŽDY OVĚŘIT, ZDA VÁMI VYBRANÝ TERAPEUT JE DRŽITELEM CERTIFIKOVANÉHO OPRÁVNĚNÍ/VZDĚLÁNÍ PRO VÝKON DANÉ TERAPIE A ZDA SE NEJEDNÁ POUZE O ZÁKLADNÍ VZHLED DO PROBLEMATIKY DANÉ TERAPIE BEZ POTŘEBNÉ PRAXE ČI JINÉ „POCHYBNÉ “ TERAPEUTY JAKO JE NAPŘ. LÉČITEL, ŠARLATÁN A DALŠÍ PODOBNÉ TYPY TERAPEUTŮ!!!!